Εκτύπωση

Αθήνα 02/04/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1040

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1177/2018 «Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας».

 

Άρθρο 1


Το άρθρο 7 της ΠΟΛ. 1177/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την ημερολογιακή περίοδο από 1.4.2018 έως και 31.12.2019 και για τις χορηγηθείσες απαλλαγές της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 εντός της περιόδου αυτής θεωρούνται ως πλοία που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία της περ. (i) της παρ. 1 του άρθρου 27 που διενήργησαν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα».
 

 

Άρθρο 2


Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 925