Εκτύπωση

Αθήνα 30/03/2016
Αρ. πρωτ.:
  1050881


ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας στις περιπτώσεις εισαγωγής δειγμάτων και δωρεάν αποστελλόμενων εμπορευμάτων.

 

Σε συνέχεια ερωτημάτων τόσο από Τελωνειακές Αρχές όσο και συναλλασσόμενους αναφορικά με τον τρόπο διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων κατά την εισαγωγή δειγμάτων και δωρεάν αποστελλόμενων εμπορευμάτων, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα με σκοπό την αποφυγή σύγχυσης και τη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής των διατάξεων περί δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων:

1. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 29 καν. 2913/92 (Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας), η δασμολογητέα αξία είναι η συναλλακτική αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων, δηλαδή η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για αυτά τα εμπορεύματα τιμή. H εν λόγω αξία γενικά διαμορφώνεται στη βάση του τιμολογίου εισαγωγής, με την προσθήκη των εξόδων μεταφοράς και ασφάλισης (αξία cif). Επιπλέον, εφόσον υφίστανται διακριτά στοιχεία που θα πρέπει να προστίθενται ή να αφαιρούνται από τη συναλλακτική αξία, τότε εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα άρθρα 32 και 33 του καν. 2913/92, αντίστοιχα, όπου απαριθμούνται εξαντλητικά τα εν λόγω στοιχεία.
2. Σε περίπτωση που η δασμολογητέα αξία δεν μπορεί να διαμορφωθεί στη βάση της συναλλακτικής αξίας, κυρίως λόγω της έλλειψης των στοιχείων εκείνων που αποδεικνύουν το ύψος της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής, τότε εφαρμόζονται διαδοχικά οι εναλλακτικές μέθοδοι προσδιορισμού της αξίας που προβλέπονται στο άρθρο 30 παρ. 2 και στο άρθρο 31 του καν. 2913/92 (ομοειδή και παρόμοια εμπορεύματα, τιμή μονάδας, υπολογιζόμενη αξία, εύλογη αξία).
3. Επισημαίνεται επιπλέον ότι, στις ενωσιακές διατάξεις περί διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας, τόσο στον καν. 2913/92 όσο και στον καν. 2454/93 (Διατάξεις Εφαρμογής του καν. 2913/92), δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη για τις περιπτώσεις υπολογισμού της δασμολογητέας αξίας κατά την εισαγωγή δειγμάτων ή δωρεάν αποστελλόμενων εμπορευμάτων. Κατά συνέπεια, η διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να γίνεται με την κατά περίπτωση εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των καν. 2913/92 και 2454/93 που ισχύουν για κάθε άλλη περίπτωση εισαγόμενων εμπορευμάτων.
Έτσι, για σκοπούς διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας κατά την εισαγωγή δειγμάτων ή εμπορευμάτων που εισάγονται χωρίς αντίτιμο (αποστέλλονται δωρεάν), θα πρέπει να εφαρμόζονται τα όσα αναφέρονται στις παρ. 4 έως 6 κατωτέρω, ανάλογα με την περίπτωση.
4. Στην περίπτωση που μία εισαγωγή εμπορευμάτων συνοδεύεται από επιπλέον ποσότητα των ιδίων εμπορευμάτων που παρέχεται χωρίς αντίτιμο (δωρεάν), ως μέρος της ίδιας αποστολής, είτε για σκοπούς κάλυψης πιθανών ζημιών/απωλειών είτε ως μια μορφή «εμπορικής έκπτωσης» σε είδος από τον προμηθευτή προς στον αγοραστή - εισαγωγέα, τότε:

• Τα επιπλέον δωρεάν παρεχόμενα εμπορεύματα δεν εκτιμώνται χωριστά για σκοπούς διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας, αλλά θεωρείται ότι αποτελούν μέρος της συνολικής ποσότητας των εισαγόμενων εμπορευμάτων.
• Κατά συνέπεια, η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή για το σύνολο των εμπορευμάτων (με και χωρίς αντίτιμο) που αναγράφεται στο τιμολόγιο, θεωρείται ότι καλύπτει και τα δωρεάν παρεχόμενα εμπορεύματα. H τιμή αυτή αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό της συναλλακτικής αξίας του συνόλου των εμπορευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 29 καν. 2913/92.
• Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υφίσταται σχετική ένδειξη επί της σύμβασης πώλησης, του τιμολογίου ή άλλου αποδεικτικού της αξίας εγγράφου, για την παροχή της επιπλέον ποσότητας εμπορευμάτων χωρίς χρέωση. Σε αντίθετη περίπτωση, η αξία των εν λόγω εμπορευμάτων εκτιμάται χωριστά και προστίθεται στη συναλλακτική αξία των υπόλοιπων εμπορευμάτων της αποστολής.

5. Στην περίπτωση που μία εισαγωγή εμπορευμάτων συνοδεύεται από επιπλέον ποσότητα πανομοιότυπων εμπορευμάτων με τη μορφή «δειγμάτων», που παρέχονται χωρίς αντίτιμο (δωρεάν) ως μέρος της ίδιας αποστολής, τότε διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α) Στην περίπτωση που αναγράφεται όρος ή ένδειξη στη σύμβαση πώλησης ή επί του τιμολογίου ή άλλου αποδεικτικού της αξίας εγγράφου, που αποδεικνύει σαφώς ότι τα εν λόγω δείγματα παρέχονται χωρίς αντίτιμο (δωρεάν) από τον προμηθευτή προς τον αγοραστή - εισαγωγέα, τότε:

• H αξία των δειγμάτων θεωρείται ότι αποτελεί μέρος της συνολικής τιμής που πράγματι πληρώθηκε σύμφωνα με το τιμολόγιο πώλησης, δηλαδή της συναλλακτικής αξίας των εμπορευμάτων, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 29 καν. 2913/92. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση αυτή η αξία των δωρεάν δειγμάτων δεν εκτιμάται χωριστά.
• Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να υπάρχει σαφής ένδειξη ότι τα προϊόντα αυτά προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως δείγματα. Τέτοιες ενδείξεις μπορεί να είναι: το ιδιαίτερα μικρό μέγεθος σε σχέση με τα υπόλοιπα πανομοιότυπα προϊόντα της αποστολής, η αναγραφή της ένδειξης «Δείγμα - Απαγορεύεται η πώληση» επί του προϊόντος ή παρόμοιας ένδειξης, κλπ.
• Επιπλέον, η ποσότητα των δωρεάν παρεχόμενων εμπορευμάτων θα πρέπει να συνιστά εύλογα μικρό ποσοστό της συνολικής ποσότητας των εισαγόμενων εμπορευμάτων, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 15%, σύμφωνα με το σχόλιο αριθ. 10 της Συλλογής κειμένων για τη δασμολογητέα αξία της Ε. Επιτροπής (βλ. αριθ. 5023169/2124/17-6-2009 ΔΥΟ της 17ης Δ/νσης).

Β) Στην περίπτωση που δεν αναγράφεται σχετικός όρος ή ένδειξη στη σύμβαση πώλησης ή επί του τιμολογίου ή άλλου αποδεικτικού της αξίας εγγράφου, για την απόδειξη της παροχής δειγμάτων χωρίς αντίτιμο από τον προμηθευτή προς τον αγοραστή - εισαγωγέα, τότε:

• H αξία των εν λόγω εμπορευμάτων θα πρέπει να εκτιμηθεί χωριστά για σκοπούς διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας του συνόλου των εμπορευμάτων, και να προστεθεί στην τιμολογιακή αξία των υπόλοιπων εμπορευμάτων για σκοπούς διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας της εν λόγω εισαγωγής, έστω και αν είναι σαφές ότι τα εν λόγω προϊόντα προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως δείγματα.
• Ο υπολογισμός της αξίας των «δειγμάτων» αυτών, πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 30 παρ. 2α) (πανομοιότυπα εμπορεύματα), λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελούν μέρος μεγαλύτερης αποστολής πανομοιότυπων εμπορευμάτων για τα οποία είναι ήδη γνωστή η συναλλακτική αξία. Έτσι για παράδειγμα, εφόσον τα υπό εκτίμηση «δείγματα» έχουν το ίδιο μέγεθος και λοιπά χαρακτηριστικά με τα υπόλοιπα εμπορεύματα της αποστολής, γίνεται αναλογική κατανομή της τιμής που έχει πληρωθεί για τα τελευταία, ενώ αν παρουσιάζονται σε μικρότερο μέγεθος, η αξία τους μπορεί να εκτιμηθεί βάσει της αναλογίας μεγέθους προς τα υπόλοιπα εμπορεύματα.
• Τα ανωτέρω σχετικά με την χωριστή εκτίμηση της αξίας των προϊόντων που εμφανίζονται ως «δείγματα» με βάση το άρθρο 30 παρ. 2α καν. 2913/92, εφαρμόζονται και στην περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα υπερβαίνουν σε ποσότητα την εύλογη αναλογία του 15% σε σχέση με τα λοιπά πανομοιότυπα εμπορεύματα της αποστολής για τα οποία έχει καταβληθεί αντίτιμο (βλ. σημείο 5.Α ανωτέρω).

6. Στην περίπτωση που εισάγονται αποκλειστικά εμπορεύματα για τα οποία δεν καταβάλλεται αντίτιμο, είτε με τη μορφή δειγμάτων είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε:

Α) Εφόσον η μη καταβολή αντιτίμου αποδεικνύεται σαφώς από τους όρους της σύμβασης μεταξύ του προμηθευτή και του αγοραστή -εισαγωγέα, ή από αναγραφή σχετικής ένδειξης επί του τιμολογίου ή από οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό της αξίας έγγραφο, η συναλλακτική αξία του εμπορεύματος διαμορφώνεται με βάση τα λοιπά στοιχεία που πρέπει να προστίθενται στην εν λόγω αξία σύμφωνα με το άρθρο 32 του καν. 2913/92, δηλαδή:

• Τα έξοδα μεταφοράς, τα οποία θα πρέπει να υπολογίζονται και να προστίθενται πάντοτε στη συναλλακτική αξία του εμπορεύματος, έστω και αν υπάρχει συμβατική πρόβλεψη για την ανάληψή τους εκ μέρους του προμηθευτή - πωλητή.
• Τα έξοδα ασφάλισης, εφόσον υπάρχουν.
• Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πρέπει να προστίθεται στη συναλλακτική αξία του εμπορεύματος σύμφωνα με το άρθρο 32 καν. 2913/92, π.χ. royalties και πνευματικά δικαιώματα, έξοδα μεσιτείας, φόρτωσης/εκφόρτωσης, εργασιών διαφύλαξης, κλπ.
• Επισημαίνουμε ότι, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αναγράφεται στη θέση 46 του ΕΔΕ μηδενική ή αυθαίρετα χαμηλή αξία (π.χ. 0 ή 1), λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα προαναφερόμενα πάντοτε υπολογίζονται στη συναλλακτική αξία τουλάχιστον τα έξοδα μεταφοράς του εμπορεύματος, έστω κι αν αυτά δεν έχουν πράγματι καταβληθεί από τον αγοραστή -εισαγωγέα.

Β) Εφόσον η μη καταβολή αντιτίμου δεν αποδεικνύεται σαφώς από τους όρους της σύμβασης μεταξύ του προμηθευτή και του αγοραστή -εισαγωγέα, ή από αναγραφή σχετικής ένδειξης επί του τιμολογίου ή από οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό της αξίας έγγραφο, η δασμολογητέα αξία του εμπορεύματος διαμορφώνεται με βάση τις εναλλακτικές μεθόδους που προβλέπονται στα άρθρα 30 παρ. 2 και 31 του καν. 2913/92 (πανομοιότυπα και ομοειδή εμπορεύματα, τιμή μονάδας, υπολογιζόμενη αξία, εύλογη αξία).
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω για σκοπούς ομοιόμορφης εφαρμογής των διατάξεων περί δασμολογητέας αξίας, ίσης μεταχείριση των συναλλασσόμενων καθώς και διασφάλισης των συμφερόντων του δημοσίου και της Ε.Ε.

 


 

Παραπομπές

Άρθρο 29 καν. 2913/92

1. Η δασμολογητέα αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων είναι η συναλλακτική αξία, δηλαδή η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εμπορεύματα τιμή, όταν πωλούνται προς εξαγωγή με προορισμό το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, ενδεχομένως κατόπιν προσαρμογής που πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33, εφόσον:

α) δεν υφίστανται περιορισμοί όσον αφορά τη μεταβίβαση ή τη χρησιμοποίηση των εμπορευμάτων από τον αγοραστή, εκτός από τους περιορισμούς, οι οποίοι:

- επιβάλλονται ή απαιτούνται από το νόμο ή τις δημόσιες αρχές εντός της Κοινότητας,
- περιορίζουν τη γεωγραφική ζώνη στην οποία δύνανται να μεταπωληθούν τα εμπορεύματα, ή
- δεν επηρεάζουν ουσιωδώς την αξία των εμπορευμάτων

β) η πώληση ή η τιμή δεν εξαρτάται από προϋποθέσεις ή παροχές των οποίων η αξία δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί όσον αφορά τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα

γ) κανένα μέρος του προϊόντος κάθε μεταγενέστερης μεταπώλησης, μεταβίβασης ή χρησιμοποίησης των εμπορευμάτων από τον αγοραστή δεν περιέρχεται αμέσως ή εμμέσως στον πωλητή, εκτός αν είναι δυνατό να γίνει κατάλληλη προσαρμογή βάσει του άρθρου 32, και

δ) ο αγοραστής και ο πωλητής δεν συνδέονται μεταξύ τους, ή εάν συνδέονται, η συναλλακτική αξία είναι αποδεκτή για δασμολογικούς σκοπούς δυνάμει της παραγράφου 2.

2.

α) Για να καθορισθεί αν η συναλλακτική αξία είναι αποδεκτή για τους σκοπούς εφαρμογής της παραγράφου 1, το γεγονός ότι ο αγοραστής και ο πωλητής συνδέονται μεταξύ τους δεν συνιστά αυτό καθαυτό επαρκή αιτία, ώστε να θεωρηθεί η συναλλακτική αξία ως απαράδεκτη. Αν παραστεί ανάγκη, εξετάζονται οι περιστάσεις που ανάγονται στην πώληση και η συναλλακτική αξία γίνεται δεκτή εφόσον οι σχέσεις αυτές δεν έχουν επηρεάσει την τιμή. Εάν αφού ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες που παρέχει ο διασαφιστής ή οι οποίες λαμβάνονται από άλλες πηγές, η τελωνειακή διοίκηση έχει λόγους να θεωρεί ότι οι σχέσεις αυτές επηρέασαν την τιμή, ανακοινώνει τους λόγους αυτούς στο διασαφιστή και του παρέχει εύλογη δυνατότητα απαντήσεως. Κατόπιν αιτήσεως του διασαφιστή, οι λόγοι του ανακοινώνονται εγγράφως.
β) Σε πώληση μεταξύ συνδεομένων μεταξύ τους προσώπων, η συναλλακτική αξία γίνεται αποδεκτή και τα εμπορεύματα εκτιμώνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, όταν ο διασαφιστής αποδεικνύει ότι η εν λόγω αξία προσεγγίζει πολύ μια από τις κατωτέρω αξίες, οι οποίες υφίστανται κατά την ίδια ή περίπου κατά την ίδια χρονική στιγμή:

i) τη συναλλακτική αξία επί πωλήσεων, μεταξύ αγοραστών και πωλητών που δεν συνδέονται μεταξύ τους, πανομοιότυπων ή ομοειδών εμπορευμάτων προς εξαγωγή με προορισμό την Κοινότητα,
ii) τη δασμολογητέα αξία πανομοιότυπων ή ομοειδών εμπορευμάτων, όπως καθορίζεται κατ` εφαρμογή του άρθρου 30 παράγραφος 2 στοιχείο γ),

iii) τη δασμολογητέα αξία πανομοιότυπων ή ομοειδών εμπορευμάτων, όπως καθορίζεται κατ` εφαρμογή του άρθρου 30 παράγραφος 2 στοιχείο δ).

Κατά την εφαρμογή των προαναφερομένων κριτηρίων, λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι αποδεικνυόμενες διαφορές εμπορικών επιπέδων, ποσοτήτων, στοιχείων που απαριθμούνται στο άρθρο 32 και εξόδων που βαρύνουν τον πωλητή επί πωλήσεων στις οποίες δεν συνδέονται μεταξύ τους ο αγοραστής και ο πωλητής και που δεν βαρύνουν τον πωλητή επί πωλήσεων στις οποίες συνδέονται μεταξύ τους ο αγοραστής και ο πωλητής.
γ) Τα κριτήρια που αναφέρονται στο στοιχείο β) πρέπει να χρησιμοποιούνται με πρωτοβουλία του διασαφιστή και μόνο για σκοπούς σύγκρισης. Δεν δύνανται να καθιερωθούν αξίες υποκατάστασης δυνάμει της εν λόγω περίπτωσης.

3.

α) Η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή είναι η συνολική πληρωμή που έγινε ή πρόκειται να γίνει από τον αγοραστή προς τον πωλητή ή υπέρ του πωλητή για τα εισαγόμενα εμπορεύματα και περιλαμβάνει όλες τις πληρωμές που έγιναν ή πρόκειται να γίνουν ως όρο της πώλησης των εισαγομένων εμπορευμάτων, από τον αγοραστή στον πωλητή, ή από τον αγοραστή σε τρίτο πρόσωπο για να ικανοποιήσει υποχρέωση του πωλητή. Η πληρωμή δεν είναι αναγκαίο να γίνεται σε χρήμα. Πληρωμή μπορεί να γίνει με πιστωτικούς τίτλους ή αξιόγραφα και μπορεί να γίνει άμεσα ή έμμεσα.
β) Οι δραστηριότητες, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την εμπορία, τις οποίες αναλαμβάνει ο αγοραστής για δικό του λογαριασμό, εκτός από τις δραστηριότητες για τις οποίες προβλέπεται προσαρμογή στο άρθρο 12, δεν θεωρούνται ως έμμεση πληρωμή στον πωλητή, έστω και αν είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι ο πωλητής επωφελείται από αυτές ή ότι έχουν αναληφθεί με σύμφωνη γνώμη του, και το κόστος τους δεν προστίθεται στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εισαγόμενων εμπορευμάτων.

άρθρο 30 -31 καν. 2913/92

Άρθρο 30  καν. 2913/92 (Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας)


1. Όταν η δασμολογητέα αξία δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί κατ` εφαρμογή του άρθρου 29, εφαρμόζονται διαδοχικά οι διατάξεις της παραγράφου 2 στοιχεία α), β), γ) και δ) έως την πρώτη μεταξύ αυτών διάταξη που καθιστά δυνατό τον καθορισμό της, εκτός αν η σειρά εφαρμογής των στοιχείων γ) και δ) πρέπει να αντιστραφεί με αίτηση του διασαφιστή. Μόνο όταν η δασμολογητέα αυτή αξία δεν μπορεί να καθοριστεί κατ` εφαρμογή ορισμένης περίπτωσης, επιτρέπεται η εφαρμογή της διάταξης του αμέσως επόμενου στοιχείου κατά τη σειρά που καθιερώνεται δυνάμει της παρούσας παραγράφου.
2. Οι δασμολογητέες αξίες που καθορίζονται κατ` εφαρμογή του παρόντος άρθρου είναι οι ακόλουθες:

α) η συναλλακτική αξία πανομοιοτύπων εμπορευμάτων τα οποία πωλούνται για εξαγωγή με προορισμό την Κοινότητα και εξάγονται κατά την ίδια ή περίπου κατά την ίδια χρονική στιγμή με τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα
β) η συναλλακτική αξία ομοειδών εμπορευμάτων τα οποία πωλούνται προς εξαγωγή με προορισμό την Κοινότητα και τα οποία εξάγονται κατά την ίδια ή περίπου κατά την ίδια χρονική στιγμή με τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα
γ) η αξία που βασίζεται επί της τιμής μονάδος που αντιστοιχεί στις πωλήσεις μέσα στην Κοινότητα εισαγομένων εμπορευμάτων ή πανομοιοτύπων ή ομοειδών εισαγομένων εμπορευμάτων οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά τη μεγαλύτερη ποσότητα και γίνονται, μέσα στην Κοινότητα, προς πρόσωπα που δεν συνδέονται με τους πωλητές
δ) η υπολογιζόμενη αξία, που ισούται προς το άθροισμα:

- του κόστους ή της αξίας των υλικών και των εργασιών κατασκευής ή άλλων εργασιών, που υπεισέρχονται στην παραγωγή των εισαγόμενων εμπορευμάτων,
- ποσού που αντιπροσωπεύει τα κέρδη και τα γενικά έξοδα, ίσου προς το ποσό που υπεισέρχεται γενικά στις πωλήσεις εμπορευμάτων της ίδιας φύσεως ή του ίδιου είδους με τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα, οι οποίες γίνονται από παραγωγούς της χώρας εξαγωγής προς εξαγωγή με προορισμό την Κοινότητα,
- του κόστους η της αξίας των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο ε).

3. Οι συμπληρωματικές προϋποθέσεις και λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 2 καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής.

 

Άρθρο 31 καν. 2913/92 (Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας)


1. Αν η δασμολογητέα αξία εισαγόμενων εμπορευμάτων δεν μπορεί να καθορισθεί κατ` εφαρμογή των άρθρων 29 και 30, καθορίζεται, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία εντός της Κοινότητας, με εύλογο τρόπο συμβιβαζόμενο με τις αρχές και τις γενικές διατάξεις:

- της συμφωνίας περί θέσεως σε εφαρμογή του άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου,
- του άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου,
- και των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.

2. Η δασμολογητέα αξία που καθορίζεται κατ` εφαρμογή της παραγράφου 1 δεν βασίζεται:

α) επί της τιμής πωλήσεως, εντός της Κοινότητας, εμπορευμάτων που παράγονται εντός της Κοινότητας-
β) επί του συστήματος που προβλέπει την αποδοχή, για δασμολογικούς σκοπούς, της υψηλότερης μεταξύ δύο εναλλακτικών αξιών-
γ) επί της τιμής εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά της χώρας εξαγωγής-
δ) επί του κόστους παραγωγής, εκτός των υπολογιζόμενων αξιών που έχουν καθοριστεί για πανομοιότυπα ή ομοειδή εμπορεύματα σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 στοιχείο δ)
ε) επί τιμών εξαγωγής με προορισμό μία χώρα που δεν περιλαμβάνεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας-
ζ) επί ελαχίστων δασμολογητέων αξιών, ή
η) επί αυθαιρέτων ή πλασματικών αξιών.

άρθρα 32 και 33 καν. 2913/92

Άρθρο 32 καν. 2913/92 (Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας)

 

1. Για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας κατ` εφαρμογή του άρθρου 29, στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εισαγόμενα εμπορεύματα τιμή προστίθενται:

α) τα ακόλουθα στοιχεία, στο μέτρο που βαρύνουν τον αγοραστή, αλλά δεν έχουν περιληφθεί στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εμπορεύματα τιμή:

i) προμήθειες και έξοδα μεσιτείας, με εξαίρεση τις προμήθειες αγοράς,

ii) το κόστος των ειδών συσκευασίας τα οποία, από τελωνειακής πλευράς, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με το εμπόρευμα,
iii) το κόστος συσκευασίας, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τα εργατικά όσο και τα υλικά

β) η αξία, επιμεριζόμενη με τον κατάλληλο τρόπο, των προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται κατωτέρω, εφόσον παρέχονται άμεσα ή έμμεσα από τον αγοραστή, αδαπάνως ή με μειωμένο κόστος, και χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή και την πώληση προς εξαγωγή των εισαγόμενων εμπορευμάτων εφόσον η αξία αυτή δεν έχει περιληφθεί στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή:

i) υλικά, συστατικά, μέρη και παρόμοια στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στα εισαγόμενα εμπορεύματα,
ii) εργαλεία, μήτρες, καλύπια και παρόμοια είδη που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή των εισαγόμενων εμπορευμάτων,
iii) υλικά που έχουν καταναλωθεί κατά την παραγωγή των εισαγόμενων εμπορευμάτων,
iv) εργασίες μηχανικής ή μηχανολογίας, μελέτης, τέχνης, σχεδιασμού, σχεδίων και ιχνογραφημάτων, οι οποίες γίνονται εκτός της Κοινότητας και είναι αναγκαίες για την παραγωγή των εισαγόμενων εμπορευμάτων

γ) πάσης φύσεως δικαιώματα από παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης σχετικά με τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα τα οποία, κατά τους όρους της πώλησης των υπό εκτίμηση εμπορευμάτων, υποχρεούται να καταβάλει ο αγοραστής, είτε άμεσα είτε έμμεσα, στο μέτρο που τα δικαιώματα αυτά δεν έχουν περιληφθεί στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή

δ) η αξία κάθε μέρους του προϊόντος μεταγενέστερης μεταπώλησης, μεταβίβασης ή χρησιμοποίησης των εισαγόμενων εμπορευμάτων που περιέρχεται άμεσα ή έμμεσα στον πωλητή
ε)

ι) τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης των εισαγόμενων εμπορευμάτων και
ii) τα έξοδα φόρτωσης και εργασιών διαφύλαξης των εμπορευμάτων που συνδέονται με τη μεταφορά των εισαγόμενων εμπορευμάτων, μέχρι του τόπου εισόδου των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

2. Κάθε στοιχείο που προστίθεται κατ` εφαρμογή του παρόντος άρθρου στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικά δεδομένα που είναι δυνατό να αποτιμηθούν.
3. Για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, ουδέν στοιχείο προστίθεται στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή, με εξαίρεση τα στοιχεία που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ο όρος "προμήθειες αγοράς" σημαίνει τα ποσά που καταβάλλονται από εισαγωγέα στον αντιπρόσωπό του για τις υπηρεσίες που συνίστανται στην
αντιπροσώπευσή του για την αγορά των υπό εκτίμηση εμπορευμάτων.
5. Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου 1 στοιχείο γ):

α) κατά τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, τα έξοδα τα σχετικά με το δικαίωμα αναπαραγωγής των εισαγόμενων εμπορευμάτων εντός της Κοινότητας δεν προστίθενται στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή για τα εισαγόμενα εμπορεύματα και
β) οι πληρωμές που γίνονται από τον αγοραστή σε αντιπαροχή του δικαιώματος διανομής ή μεταπώλησης των εισαγόμενων εμπορευμάτων, δεν προστίθενται στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εισαγόμενα εμπορεύματα τιμή αν οι πληρωμές αυτές δεν αποτελούν όρο της πώλησης, προς εξαγωγή, των εισαγόμενων εμπορευμάτων, με προορισμό την Κοινότητα.

 

Άρθρο 33 καν. 2913/92 (Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας)


Η δασμολογητέα αξία δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, εφόσον αυτά διακρίνονται από την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εισαγόμενα εμπορεύματα τιμή:

α) έξοδα μεταφοράς των εμπορευμάτων μετά την άφιξή τους στον τόπο εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας
β) έξοδα σχετικά με εργασίες κατασκευής, εγκατάστασης, συναρμολόγησης, συντήρησης ή τεχνικής βοήθειας, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μετά την εισαγωγή, όσον αφορά τα εισαγόμενα εμπορεύματα, όπως εγκαταστάσεις, μηχανές ή βιομηχανικό υλικό
γ) τα ποσά των τόκων που καταβάλλονται βάσει συμφωνίας χρηματοδότησης που έχει συνάψει ο αγοραστής και αφορά την αγορά εισαγόμενων εμπορευμάτων, ανεξάρτητα από το αν η χρηματοδότηση πραγματοποιείται από τον πωλητή, τράπεζα ή άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον η σχετική συμφωνία χρηματοδότησης έχει συναφθεί εγγράφως και ο αγοραστής μπορεί να αποδείξει, αν του το ζητήσουν, ότι:

- τα εμπορεύματα του είδους αυτού πράγματι πωλούνται στην τιμή που δηλώθηκε ως πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα, και
- τα αιτούμενο επιτόκιο δεν υπερβαίνει το επίπεδο επιτοκίων που επικρατεί για τις συναλλαγές του είδους αυτού στη χώρα και κατά τη στιγμή που συμφωνήθηκε η χρηματοδότηση

δ) τα έξοδα για το δικαίωμα αναπαραγωγής στην Κοινότητα των εισαγόμενων εμπορευμάτων
ε) τις προμήθειες αγοράς
στ) τους εισαγωγικούς δασμούς και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις που πρέπει να πληρωθούν μέσα στην Κοινότητα λόγω της εισαγωγής ή της πώλησης των εμπορευμάτων.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 5128