Εκτύπωση

Αθήνα 31/12/2015
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1271

ΘΕΜΑ:Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1185/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1949) «Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

1. Στο άρθρο 2 της υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ. 1185/2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών οι λέξεις: «Αναρτώνται συνολικές ληξιπρόθεσμες κατά Κ.Ε.Δ.Ε., βασικές οφειλές προς το Δημόσιο άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ βεβαιωμένες, ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «Αναρτώνται συνολικές ληξιπρόθεσμες βασικές οφειλές, σύμφωνα με τον Ν. 4174/2013 και το Ν.Δ. 356/1974, προς το Δημόσιο άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα». Στο ίδιο άρθρο μετά τις λέξεις: «των ανωτέρω οφειλών που δημοσιοποιούνται προστίθενται» διαγράφονται οι λέξεις «και οι» και προστίθενται οι λέξεις «τόκοι, πρόστιμο,».
2. Όπου στις περιπτώσεις 5 και 6 του άρθρου 2, στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 και στο άρθρο 7 της υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ.1185/2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ), στο εξής νοείται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 οι λέξεις: "«www.gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «www.publicrevenue.gr της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
3. Η περίπτωση 4 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ. 1185/2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών καταργείται και οι επόμενες περιπτώσεις του άρθρου αυτού αναριθμούνται.
4. Η περίπτωση β) του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ. 1185/2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών αντικαθίσταται και προστίθενται στο τέλος αυτής περιπτώσεις γ) και δ) ως εξής: «β) Οι οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου, γ) οι οφειλές που έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης και δ) οι οφειλές αποβιωσάντων οφειλετών».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 3498