Εκτύπωση

Αθήνα 18/03/2015
Αρ. πρωτ.: 

ΠΟΛ . 1049


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1198/2014 ως προς το χρόνο ισχύος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 

1. Η παράγραφος 2 της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1198/2014 τροποποιείται ως εξής: «Η δήλωση της παραγράφου 1 ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.4.2015 και εφεξής.»
2. Η παράγραφος 3 της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1198/2014 τροποποιείται ως εξής: «Οι Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1149/2011 και 1129/2013 καταργούνται από 1.4.2015».
3. Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ2 TAXIS» αντικαθίσταται όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, κατόπιν των εξής τροποποιήσεων:

α) Καταργείται η ετήσια φορολογική περίοδος στον κωδικό «006».
β) Προστίθεται νέος κωδικός «312» στον πίνακα Β΄ του εντύπου με λεκτικό «Κύκλος εργασιών ΦΠΑ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 5147