Εκτύπωση

Αθήνα 16/05/2014
Αρ. πρωτ.:
5011989


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με την εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων.

 

ΣΧΕΤ : η αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30-04-2014 Κ.Υ.Α.
Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την ανωτέρω σχετική Κ.Υ.Α. αναφορικά με τις διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες καις τις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων, τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων καθώς και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και το είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό.
Η ως άνω Κ.Υ.Α. δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 07-05-2014 και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 1156/B΄, η δε ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., τα ως άνω συστήματα εισροών - εκροών εγκαθίστανται στις δεξαμενές των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, στις οποίες κατέχονται υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, ενεργειακά προϊόντα του άρθρου 73, του Ν.2960/2001 , εκτός των περιπτώσεων ιγ), ιδ) και ιε) της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου , σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στο άρθρο 11 της Κ.Υ.Α.
Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 11 ορίζεται ότι τα ανωτέρω συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών εγκαθίστανται εντός 24 μηνών από την έναρξη ισχύος της Κ.Υ.Α.. Ωστόσο, η εγκατάσταση των ως άνω συστημάτων υλοποιείται σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, στο σύνολο των δεξαμενών κυριότητας κάθε εγκεκριμένου αποθηκευτή και κάθε διαχειριστή αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, κατά το πρώτο έτος του ανωτέρω οριζομένου χρονικού διαστήματος.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 3176