Εκτύπωση

Αθήνα 10/01/2014
Αρ. πρωτ.: 5000772

ΘΕΜΑ:Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2960/2001 "Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας".

ΣΧΕΤ: Η με αριθ. 1080/4 10.1.2014 προσθήκη-τροπολογία.

Σας γνωρίζουμε, ότι με την αριθ. 1080/4 προσθήκη-τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις, αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 10 Ιανουαρίου 2014 και κοινοποιείται συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή, επέρχονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις στην φορολογία των βιομηχανοποιημένων καπνών.

1. Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 97 του N.2960/2001 , σχετικά με τους συντελεστές φορολογίας των τσιγάρων, ως εξής:

Το ποσό πάγιου φόρου που επιβάλλεται στα τσιγάρα, ορίζεται στα 82,5 ευρώ ανά φορολογική μονάδα, αντί των 80 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα. Επιπλέον, ορίζεται ότι το συνολικό ποσό που προκύπτει από τον πάγιο και τον αναλογικό φόρο, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 117,5 ευρώ ανά φορολογική μονάδα τσιγάρων.

2. Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 97 του N.2960/2001 , σχετικά με τους συντελεστές φορολογίας στο λεπτοκομμένο καπνό για στριφτά τσιγάρα και στα άλλα καπνά για κάπνισμα, για τα οποία ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ορίζεται στα 155,5 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους.

Επισημαίνεται, ότι στα πούρα και στα πουράκια, δε μεταβάλλονται οι συντελεστές του φόρου και ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν από την κατάθεση της τροπολογίας στη Βουλή, ήτοι από 10 Ιανουαρίου 2014. Ως εκ τούτου, οι Τελωνειακές Αρχές θα πρέπει να προβούν σε επαναπροσδιορισμό των φορολογικών επιβαρύνσεων των προϊόντων που τέθηκαν σε ανάλωση από την ημερομηνία αυτή.
Η Δ/νση 17η Δασμολογική παρακαλείται για τις άμεσες ενέργειες αρμοδιότητάς της. Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, παρακαλείται όπως προσαρμόσει κατάλληλα όπου απαιτείται, τα προγράμματα αυτόματου υπολογισμού των επιβαρύνσεων σε συνεργασία με τη Δ/νση Υποστήριξης Π.Σ.Τ.

 

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 6021