Εκτύπωση

Αθήνα 27/07/2005
Αρ. Πρωτ.: 1074031

ΠΟΛ. 1110

 

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από ΦΠΑ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), για την προμήθεια εξοπλισμού μέσω του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:.........

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Οι αγορές αγαθών και η λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), για επίσημη χρήση, απαλλάσσεται από το ΦΠΑ.
2. Για την υλοποίηση της ανωτέρω απαλλαγής, ο ENISA υποχρεούται να υποβάλλει στη 14η Διεύθυνση ΦΠΑ, το συνημμένο έντυπο «πιστοποιητικό απαλλαγής». Το έντυπο αυτό υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα, για κάθε προμηθευτή αγαθών ή παρέχοντα υπηρεσίες, στα πλαίσια της από 3.6.2005 συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδος και του ENISA.
3. Η 14η Διεύθυνση ΦΠΑ, παραδίδει θεωρημένα τα δύο αντίτυπα του ανωτέρω εντύπου στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.
4. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών προσκομίζει το ένα θεωρημένο αντίτυπο στον προμηθευτή των αγαθών ή τον παρέχοντα υπηρεσίες, στα πλαίσια της από 3.6.2005 συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδος και του ENISA.
5. Ο προμηθευτής των αγαθών ή ο παρέχων υπηρεσίες εκδίδει το σχετικό φορολογικό στοιχείο χωρίς ΦΠΑ, προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναγράφοντας σε αυτό την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΟΟ 1074031/5376/811/0014/ΠΟΛ. 1110/27.7.2005» και επισυνάπτει το θεωρημένο αντίτυπο στο στέλεχος του φορολογικού στοιχείου για την απόδειξη της απαλλαγής.
6. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει το τιμολόγιο για τη διάθεση των αγαθών ή υπηρεσιών προς τον ENISA, χωρίς ΦΠΑ, αναγράφοντας σ΄ αυτό την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΟΟ 1074031/5376/811/0014/ΠΟΛ. 1110/27.7.2005» και επισυνάπτει το δεύτερο θεωρημένο αντίτυπο του πιστοποιητικού απαλλαγής στο στέλεχος του στοιχείου για την απόδειξη της απαλλαγής.
7. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν υποχρεούται στην υποβολή περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, για τις πράξεις που πραγματοποιεί στα πλαίσια της από 3-6-2005 συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και ENISA.
8. Η απόφαση αυτή που ισχύει από την έκδοσή της να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 6774