Εκτύπωση

Αθήνα 07/04/2005
Αρ. Πρωτ.:  1036725/147/A0013
ΠΟΛ. 1060

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ελάχιστου χρόνου κατοικίας και εργασίας στην Ελλάδα για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας – Συμπλήρωση της 1051240/385/Α΄0013/21.6.2004/ΠΟΛ. 1057 (ΦΕΚ 973 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
 

Έχοντας υπόψη:......

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

¶ρθρο 1

 

Για τις κατηγορίες δικαιούχων που ορίζονται στην παράγραφο 8 περιπτώσεις α΄ και γ΄ του άρθρου 2 της απόφασης 1051240/385/Α΄0013/21.6.2004/ ΠΟΛ.1057 (ΦΕΚ 973 Β΄) το ελάχιστο συνεχόμενο χρονικό διάστημα κατοικίας - ή και εργασίας, όπου απαιτείται - στην Ελλάδα ορίζεται σε ένα (1) έτος.

 

¶ρθρο 2


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 6727