Εκτύπωση

Αθήνα 23/12/2011
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1258


ΘΕΜΑ: Προκαταβολή 25% έναντι των ποσών που πρέπει να αποδοθούν από τις εισπράξεις του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) μηνός Δεκεμβρίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Μέχρι την 30ή Δεκεμβρίου 2011, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να καταθέσουν στο Ελληνικό Δημόσιο χρηματική προκαταβολή ίση με το 25% του συνολικού προς είσπραξη ποσού που έχει ενσωματωθεί σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι και την 22α Δεκεμβρίου 2011, αφαιρουμένου του ποσού που έχει ήδη αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο.
Η προκαταβολή αυτή συμψηφίζεται με το οφειλόμενο ποσό που πρέπει να κατατεθεί μέχρι την 20ή Ιανουαρίου 2012.
Η απόδοση θα γίνει με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, η οποία με την παραλαβή της επιταγής θα εκδώσει «οίκοθεν» ισόποσο αποδεικτικό είσπραξης τύπου «Α» στο όνομα της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος για το ποσό που καταθέτουν και για την εισαγωγή των εσόδων αυτών στον Κρατικό Προϋπολογισμό (ΚΑΕ 0224). Ως αιτιολογία κατάθεσης αναγράφεται «Προκαταβολή Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.».
2. Η παρακράτηση των ποσών που προβλέπονται με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (Α' 218) και η έκδοση των σχετικών τιμολογίων θα πραγματοποιηθεί με την απόδοση, κατά την 20ή Ιανουαρίου 2011, των εισπραχθέντων ποσών του μήνα Δεκεμβρίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 4066