Εκτύπωση

Αθήνα, 30/09/2020

ΥΠΕΡΓ..:Δ.15/Δ΄/οικ.37620/1493

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19.

 

Άρθρο 1
Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής


1. Παρατείνονται έως και 30/04/2021 οι προθεσμίες καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, για τις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα παράτασης καταβολής, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του νέου κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
2. Ειδικότερα, η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της παραγράφου 1 της παρούσας αφορά αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες στους οποίους έχει χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας καταβολής με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κάτωθι υπουργικές αποφάσεις:

α. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ΄/οικ. 13412/327/27-3-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1077), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ΄/οικ. 16681/516/5-5-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1812) και με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ΄/οικ. 18268/583/3-6-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 2225).
β. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ΄/οικ. 18269/584/3-6-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 2195).
γ. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ΄/οικ. 16486/500/7-5-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1775), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ΄/οικ. 18271/585/3-6-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 2332).
δ. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ΄/οικ. 21552/681/26-6-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 2599).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Ασφαλιστικά
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΕΦΚΑ
Εμφανίσεις: 335