Εκτύπωση

Αθήνα, 13/05/2020

Αρ. Πρωτ.:

ΕΦΚΑ : 17

 

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4599/2019 για την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. οχήματος.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40/τ. Α7), «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις», καθώς και τα αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ. 16405/461/11.4.2019 και Φ.80000/36037/833/18-06-2019 έγγραφα του εποπτεύοντος Υπουργείου, με τα οποία παρέχονται οδηγίες για την απασχόληση συνταξιούχων επαγγελματιών που κατέχουν ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. οχήματος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 8, του άρθρου 19 του Ν. 4530/2018, που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 49 του Ν.4599/2019, κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. οχήματος και η συνέχιση της απασχόλησης δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησης.
Ασφαλισμένοι οι οποίοι κατά την έναρξη χορήγησης της σύνταξης συνεχίζουν να απασχολούνται, διέπονται από τις διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.
Τα ανωτέρω ισχύουν για αιτήσεις συνταξιοδότησης από την δημοσίευση του νόμου (04.03.2019) και εντεύθεν.
Αντίθετα, παραμένουν σε ισχύ οι οδηγίες που δόθηκαν ως προς την κατάθεση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης, στο αριθ. πρωτ. Σ80/1/16692/2019 γενικό έγγραφο της Διεύθυνσής μας, δηλαδή, εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση κατάθεσης της επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

Για τους ήδη συνταξιούχους λόγω γήρατος που επιθυμούν να λάβουν πίσω την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου που είχαν καταθέσει προκειμένου να πάρουν σύνταξη, αλλά και για αυτούς που είχαν αναλάβει την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. προκειμένου να εργαστούν και η σύνταξή τους, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, τελεί σε αναστολή, θα ακολουθήσουν οδηγίες σε μεταγενέστερο χρόνο.

 

Συν/να:

α) ΦΕΚ 40 Α ́/04.03.2019 (σελ. 1045,1070,1072).

β) Τα αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ. 16405/461/11.04.2019 και Φ.80000/36037/833/18.06.2019 έγγραφα του ΥΠΕΚΥΠ.

 

 

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι άλλων Ταμείων εκτός ΙΚΑ
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΕΦΚΑ
Εμφανίσεις: 109