Εκτύπωση

Παρακράτηση φόρου διανομής κερδών σε υπερδωδεκάμηνη χρήση.

1. Σε περίπτωση που η ΑΕ ή η ΕΠΕ έχει υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση, υποχρεούται να υποβάλει μια δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το συνολικό εισόδημα που προέκυψε στην υπερδωδεκάμηνη αυτή διαχειριστική χρήση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε.
Σε υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση ως προκαταβολή φόρου εισοδήματος βεβαιώνεται το μέρος αυτής που αναλογεί σε δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα (ΠΟΛ. 1248/1992).
2. Με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 14 και 10 του Ν. 3943/31.3.2011 ορίζεται ότι οι εταιρίες περιορισμένη ευθύνης θα φορολογούνται για τα καθαρά κέρδη οικονομικού έτους 2012 και μετά στο συνολικό ποσό με συντελεστή 20%. Ειδικά για τα εισοδήματα οικονομικού έτους 2011,ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται στο 24%.
Επομένως η ΕΠΕ που θα κλείσει υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση 31/12/2010 (οικονομικό έτος 2011), θα φορολογηθεί για τα συνολικά της καθαρά κέρδη με συντελεστή 24%.
3. Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 3943/2011 ορίζεται ότι για τα κέρδη της ΕΠΕ που διανέμονται εντός του έτους 2011, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 21%.
Επομένως εφόσον η γενική συνέλευση των εταίρων της ΕΠΕ αποφασίσει εντός του έτους 2011 να προβεί σε διανομή κερδών από τα καθαρά κέρδη της υπερδωδεκάμηνης διαδοχικής χρήσης, έχει υποχρέωση για το ποσό των διανεμομένων κερδών να προβεί σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 21%.

Γονική Κατηγορία: Λογιστικά
Κατηγορία: Φορο - Λογιστικές Λύσεις
Εμφανίσεις: 4447