Εκτύπωση

Αναγραφή "λοιπόν φόρων " στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.

Με την παράγραφο 9 του άρθρου 17 του Ν.3842/2010 πρέπει να δηλώνεται ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίοδο έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης έμμεσων φόρων ή εάν δεν έχουν υποβληθεί ορθά τότε πρέπει να υποβληθεί κατάσταση με τους οφειλόμενους φόρους από τον υπεύθυνο λογιστή.

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1053/2011, κοινοποιήθηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της κατάστασης IV αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων και στον ιστοχώρο της ΓΓΠΣ www.gsis.gr αναρτήθηκε το σχετικό πρόγραμμα για την ηλεκτρονική υποβολή όλων των καταστάσεων που προβλέπονται.

Στο πεδίο των λοιπών φόρων, αναγράφονται οι φόρου που δεν αναφέρονται στα λοιπά πεδία της Κατάστασης IV, όπως το τέλος κινητής τηλεφωνίας του άρθρου 30 του Ν. 3492/2006 (για τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις), τον παρακρατούμενο φόρο της παρ. 2 του άρθρου 114 του ΚΦΕ.

Γονική Κατηγορία: Λογιστικά
Κατηγορία: Φορο - Λογιστικές Λύσεις
Εμφανίσεις: 5169