Εκτύπωση

Αθήνα 13/10/2005
Αρ. Πρωτ.: 3001
 

ΘΕΜΑ: Έλεγχος πετρελαιοειδών προϊόντων και ειδικότερα του πετρελαίου θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των ελέγχων για το τέταρτο τρίμηνο τρέχοντος έτους θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους ελέγχους των πετρελαιοειδών προϊόντων και ειδικότερα του πετρελαίου θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο, το οποίο θα διατίθεται στην κατανάλωση από 14.10.2005 έως και 02.05.2006 με μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης (21 ευρώ το χιλιόλιτρο).
 

Έχει αποδειχθεί ότι, η χαμηλή τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, αποτελεί ισχυρό κίνητρο για λαθρεμπόρευση, τόσο κατά το στάδιο της διακίνησης και διάθεσης όσο και της χρήσης από τον τελικό καταναλωτή.
Η προσπάθειά μας για περιορισμό του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής, με ότι αυτό συνεπάγεται για τα δημόσια έσοδα, τον υγιή ανταγωνισμό και την προστασία των καταναλωτών, πρέπει να ενταθεί και για το σκοπό αυτό παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και κατευθύνσεις.
1. Κάθε περιφερειακή Διεύθυνση να συγκροτήσει ικανό αριθμό συνεργείων, κατά την παραπάνω χρονική περίοδο ισχύος του μειωμένου ειδικού φόρου κατανάλωσης, λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης και τους αριθμητικούς στόχους του τρέχοντος έτους και να διενεργήσει ελέγχους, κατά το στάδιο της διακίνησης (Εθνικούς δρόμους, λιμάνια, διόδια κλπ), της διάθεσης και χρήσης του πετρελαίου στις παρακάτω δραστηριότητες:

Εξυπακούεται ότι, για τις πρώτες πέντε δραστηριότητες (οχήματα), κατά το στάδιο των ελέγχων διακίνησης, οι έλεγχοι θα διενεργούνται στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 2960/01 σε συνδυασμό με εκείνες των Ν. 2873/2000 και 2093/92, με τη λήψη δειγμάτων και τη χρήση των TEST ανίχνευσης ιχνηθετών.
Εφόσον από τους ελέγχους αυτούς προκύψουν βάσιμα στοιχεία ότι εταιρείες εμπορίας (πρατήρια) έχουν τροφοδοτήσει οχήματα με πετρέλαιο θέρμανσης ή πετρέλαιο κίνησης νοθευμένο με θέρμανσης ή άλλα παράγωγα πετρελαίου, είναι αυτονόητο ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να επεκταθούν και στις επιχειρήσεις αυτές για διαπίστωση τελωνειακών και φορολογικών παραβάσεων.
Επισημαίνεται ότι οι επιτηδευματίες που διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης από 15-10-2005, επιβάλλεται βάσει του άρθρου 1 της
1086978/0015/ΠΟΛ 1121/15-09-2005 Α.Υ.Ο.Ο., να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης -για τις λιανικές πωλήσεις του είδους αυτού- από θεωρημένα χειρόγραφα στελέχη ή από μηχανογραφικά έντυπα σημαινόμενα με τη χρήση ειδικού φορολογικού μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ) του Ν. 1089/1988 κατά την παράδοση ή την αποστολή στον πελάτη (αγοραστή), ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν. Το περιεχόμενο των αποδείξεων αυτών καθορίζεται από το άρθρο 2 της παραπάνω Α.Υ.Ο.Ο.
Σχετική με τον τρόπο έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πετρελαίου θέρμανσης είναι και η Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. 1096529/673/0015/12-10-2005, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της προηγούμενης απόφασης.
2. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή και βαρύτητα πρέπει να δοθεί στον τομέα της διακίνησης και διάθεσης των ναυτιλιακών καυσίμων με τη διενέργεια ελέγχων στα:

3. Προκειμένου να καταστούν οι προαναφερόμενοι έλεγχοι αποτελεσματικότεροι και ιδιαίτερα εκείνοι που αφορούν στον έλεγχο του πετρελαίου θέρμανσης κατά το στάδιο της διακίνησης και της διάθεσης στην κατανάλωση παρακαλούμε, όπως απευθύνεστε στις κατά τόπους Χημικές Υπηρεσίες για τη συμμετοχή χημικού υπαλλήλου στα σχετικά συνεργεία ελέγχου.
Παρακαλούμε για την υλοποίηση των προαναφερομένων, προκειμένου να πετύχουμε το στόχο μας, που δεν είναι άλλος από τον περιορισμό του νοσηρού φαινομένου του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στον ευαίσθητο τομέα των πετρελαιοειδών προϊόντων.

Γονική Κατηγορία: Φορολογικά
Κατηγορία: ΥΠΕΕ - ΣΔΟΕ
Εμφανίσεις: 5476