Εκτύπωση

Π.Δ. 91

ΦΕΚ A' 148/25.9.2019


Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 351/1983 (Α΄ 122): «Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία της συνέλευσης των αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος», όπως ισχύει.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Άρθρο 1


1. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 351/1983 , αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν όλα τα μέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του προηγούμενου έτους διενέργειας των εκλογών, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, καθώς και όσοι εγγραφούν στον Ο.Ε.Ε. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.
β) Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας στις εκλογές έχουν όλα τα μέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του προηγούμενου έτους διενέργειας των εκλογών, τριάντα τρεις (33) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, καθώς και όσοι εγγραφούν στον Ο.Ε.Ε. τριάντα τρεις (33) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.».

2. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 351/1983 , αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αιτήσεις υποψηφιότητας γίνονται αποδεκτές εφόσον: α) έχουν περιέλθει στην αρμόδια για την πρωτοκόλλησή τους υπηρεσία του ΟΕΕ τριάντα τρεις (33) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας και β) οι υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του προηγούμενου της διενέργειας των εκλογών έτους τριάντα τρεις (33) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας.».

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 11 του Π.Δ. 351/1983, οι λέξεις «είκοσι πέντε (25)» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «δέκα (10)».
4. Στην παρ. 6 του άρθρου 16 του Π.Δ. 351/1983, οι λέξεις «δέκα πέντε (15)» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «δέκα (10)».
5. Η παρ. 3 του άρθρου 14 του π.δ. 351/1983 αντικαθίσταται ως εξής: «Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του ψηφοφόρου γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.».
6. Το εδάφιο β΄ της παρ. 3 του άρθρου 21 του π.δ. 351/1983 , αντικαθίσταται ως εξής: «Παράλληλα αποστέλλεται ατομική πρόσκληση με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά σε όλους τους Αντιπροσώπους, μέσα στην ίδια χρονική προθεσμία.».
7. Η παρ. 4 του άρθρου 21, αντικαθίσταται ως εξής: «Η πρόσκληση για σύγκληση έκτακτης συνόδου της ΣτΑ αποστέλλεται σε όλους τους Αντιπροσώπους με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης.

Οι υπόλοιπες διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και στην προκείμενη περίπτωση.».

 

 

 

Άρθρο 2


Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Γονική Κατηγορία: Νόμοι - Π.Δ.
Κατηγορία: Νόμοι - Π.Δ. 2019
Εμφανίσεις: 278