Εκτύπωση

NOMOΣ 4587/2018

ΦΕΚ Α 218 /24.12.2018

 

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

 

Άρθρο 82 του Ν. 4646/2019.
Τροποποίηση των νόμων 4587/2018 και 3091/2002.


1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του ν. 4587/2018 (Α΄218) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται οι εκκρεμείς ενώπιον των φορολογικών ή των δικαστικών αρχών, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου.».

Κατηγορία: Νόμοι - Π.Δ.
Εμφανίσεις: 1308