Εκτύπωση

Νόμος 2778/1999

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΣ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(ΦΕΚ 295/30.12.1999)

 

Γονική Κατηγορία: Νόμοι - Π.Δ.
Κατηγορία: Νόμοι - Π.Δ. 2000 και παλαιότερα
Εμφανίσεις: 3071