Εκτύπωση

Αθήνα 26/06/2017
Αρ. πρωτ.:
163

Θέμα: Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων λόγω υποβολής αίτησης υπαγωγής των προς το Δημόσιο χρεών στο ν. 3869/2010 και χορήγησης προσωρινής διαταγής στο πλαίσιο των διατάξεων του ίδιου νόμου. 

Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Περίληψη : Η γνωμοδότηση πραγματεύεται τα εξής ζητήματα υπό το πρίσμα των διατάξεων του ν. 3869/2010 και του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ): α) Γενικά, περί αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος οφειλέτη του Δημοσίου λόγω υποβολής αίτησης υπαγωγής των προς το Δημόσιο χρεών του στο ν. 3869/2010 και χορήγησης προσωρινής διαταγής στο πλαίσιο των διατάξεων του ίδιου νόμου, β) Ειδικότερα, περί αναστολής, λόγω υποβολής αίτησης και χορήγησης προσωρινής διαταγής, των κατασχέσεων που επιβλήθηκαν από το Δημόσιο εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, με βάση και το συγκεκριμένο περιεχόμενο της προσωρινής διαταγής, το χρόνο επιβολής των κατασχέσεων και την ύπαρξη ή μη μελλοντικών κατασχεθεισών απαιτήσεων και απαιτήσεων που εμπίπτουν στο ακατάσχετο του άρθρου 31 παρ. 2 του ΚΕΔΕ. γ) Τις περιπτώσεις μη νόμιμης λήψεως καταδιωκτικών μέτρων και, συνακόλουθα, τη συνδρομή λόγου άρσεως αυτών.
Διατάξεις : Ν 3869/2010Α1, Ν 3869/2010Α4, Ν 3869/2010Α5, ΝΔ 356/1974Α30, ΝΔ 356/1974Α31, ΝΔ 356/1974Α32.
Γονική Κατηγορία: Φορολογικά
Κατηγορία: Γνωμοδοτήσεις
Εμφανίσεις: 756