Εκτύπωση

Διατάξεις : Ν 2523/1997Α14, Ν 2523/1997Α20, Ν 4174/2013Α46, Ν 4337/2015Α3, Ν 4174/2013Α55, Ν 4174/2013Α67, Ν 4071/2012Α10, Ν 4170/2013Α77, ΠΟΛ 1282/2014Α6, ΠΟΛ 1038/2015
 Πρόεδρος/Προεδρεύων:ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 Εισηγητής/Γνωμοδοτών: ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

α) Συντρέχει περίπτωση άρσης από τη Διοίκηση, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου που εφαρμόσθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 20 του ν. 2523/1997 και των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, σε βάρος των δημοτικών επιχειρήσεων του άρθρου 10 του ν. 4071/2012, καθώς και των προσώπων που είχαν μία από τις ιδιότητες του άρθρου 20 του ν. 2523/1997, διότι με τις ρυθμίσεις του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 απώλεσαν το νόμιμο έρεισμά τους (ομοφ.). β) Τα παραπάνω διασφαλιστικά μέτρα δεν μπορεί να ληφθούν κατά των ΟΤΑ σε βάρος των οποίων βεβαιώνεται το χρέος των επιχειρήσεων των ΟΤΑ, που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (πλειοψ.). γ) Τα ως άνω μέτρα δεν επιτρέπεται να ληφθούν ούτε κατά των Δημάρχων, ως εκπροσωπούντων τους, νυν υπόχρεους προς καταβολή, Δήμους (ομοφ.).


 

Γονική Κατηγορία: Φορολογικά
Κατηγορία: Γνωμοδοτήσεις
Εμφανίσεις: 1463