Εκτύπωση
Αθήνα 30/11/2009

Αρ. πρωτ.: 

ΠΟΛ. 1144

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις της 1111400/939/0013 Α.Υ.Ο.Ο., «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου», όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.....
κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 της 1111400/939/0013 ΠΟΛ. 1148/10 -11- 2008 Α.Υ.Ο.Ο. όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 της 1034788/129/0013 ΠΟΛ. 1043/27-3-2009 Α.Υ.Ο.Ο. αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η διάρκεια ισχύος του κωδικού αναγνώρισης είναι περιορισμένη και λήγει στις 22 Δεκεμβρίου 2009.»

2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 4582