Εκτύπωση

Αθήνα 15/05/2009
Αρ. Πρωτ.: 1035187/602/Α0012

ΠΟΛ. 1066
      
ΘΕΜΑ: Χορήγηση φωτοαντιγράφων των εντύπων Ε1 και Ε9 «πτωχού» στο σύνδικο της πτώχευσης.

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 85 του Ν. 2238/1994 (ΚΦΕ), οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταμένου της ΔΟΥ και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από το φορολογούμενο, στον οποίο αφορούν αυτά.
2. Εξάλλου, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του ίδιου νόμου, όπως τέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 5 του Ν. 3522/2006 σε αντικατάσταση της προηγούμενης περίπτωσης α΄ αυτής της παραγράφου και ισχύει σύμφωνα με την περίπτωση ιγ΄ του άρθρου 39 αυτού του νόμου από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 22.12.2006 και μετά, ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στην περίπτωση πτώχευσης είναι ο σύνδικος της πτώχευσης.
3. ¶λλωστε, από τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα προκύπτει ότι από της κηρύξεως της πτώχευσης ο οφειλέτης (πτωχός), στερείται αυτοδικαίως τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της περιουσίας του, την οποία ασκεί ο σύνδικος.
4. Κατόπιν των ανωτέρω συνάγεται, ότι μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν. 3522/2006 είναι δυνατή η χορήγηση αντιγράφων των εντύπων Ε1 & Ε9 του πτωχού στον σύνδικο της πτώχευσης, λόγω της υποχρέωσης του τελευταίου για υποβολή δήλωσης στο όνομα του πτωχού.

Κάθε διαταγή με αντίθετο περιεχόμενο παύει να ισχύει.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 4729