Εκτύπωση

Αθήνα 30/12/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1285

ΘΕΜΑ: Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Παραστατικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων.

 

Άρθρο 1

 

Τα Συγκεντρωτικά Παραστατικά Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων της παρ. 1α) του άρθρου 13 της υπό στοιχεία Τ. 1940/41/14-4-2003 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β ́ 516), των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, δύναται να γίνονται δεκτά από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη του μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε ο εφοδιασμός.

 

 

 

Άρθρο 2

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 141