Εκτύπωση

Αθήνα 02/12/2005
Αρ. Πρωτ.:  1115150/11480/Β0012

ΠΟΛ. 1148
 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης 1076283/11073/Β0012/ΠΟΛ. 1113/05.08.2005 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των Επιχειρήσεων.
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 

Έχοντας υπόψη:................

κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Στην παράγραφο 7 της απόφασης 1076283/11073/Β0012/ΠΟΛ. 1113/05.08.2005 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών προστίθενται δύο εδάφια που έχουν ως ακολούθως:

"Επίσης, η Επιτροπή ορίζει εισηγητή από την αρμόδια για τον έλεγχο φορολογική αρχή για την κάθε υπόθεση που εξετάζει προς διαπίστωση της ακρίβειας των υποβληθεισών πληροφοριών και στοιχείων. Ο εισηγητής δεν έχει δικαίωμα ψήφου και αποχωρεί από την αίθουσα της συνεδρίασης εφόσον θέσει υπόψη της Επιτροπής όλα τα στοιχεία που του ζητηθούν οπό αυτή και πριν την έναρξη της συζήτησης της υπόθεσης από την Επιτροπή."

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2005)
Εμφανίσεις: 5060