Εκτύπωση

Αθήνα 29/11/2005
Αρ. Πρωτ.:  1113856/1662 / 0015

ΠΟΛ. 1144 

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση χρήσης μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών που δεν έχουν δυνατότητα διαχείρισης δεκαδικών ψηφίων στους συντελεστές ΦΠΑ – Διαδικασίες προσαρμογής
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 

 

Έχοντας υπόψη:................

κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

¶ρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

 

1) Ανάκληση άδειας καταλληλότητας σε όσα μοντέλα ΦΗΜ δεν έχουν δυνατότητα αναβάθμισης δεκαδικών στους συντελεστές ΦΠΑ

i. Ανακαλείται η άδεια καταλληλότητας και στο εξής απαγορεύεται η διάθεση νέων, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων ή η χρηματοδοτική μίσθωση, μοντέλων ΦΗΜ από μεταπωλητές, επιτηδευματίες ή εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα οποία δεν επιδέχονται αναβάθμιση λογισμικού με δυνατότητα δεκαδικών ψηφίων στους συντελεστές ΦΠΑ.
ii. Οι χρήστες – κάτοχοι τέτοιων μοντέλων, στη διενέργεια των συναλλαγών των οποίων απαιτείται χρήση συντελεστών ΦΠΑ με δεκαδικά ψηφία, πρέπει μέχρι 31/12/2005, να τα αντικαταστήσουν με μοντέλα ΦΗΜ τα οποία έχουν τέτοια δυνατότητα.
iii. Οι χρήστες – κάτοχοι μοντέλων ΦΗΜ που δεν επιδέχονται αναβάθμιση και δεν κάνουν χρήση συντελεστών ΦΠΑ με δεκαδικά ψηφία στις συναλλαγές τους, εξακολουθούν να τα χρησιμοποιούν μέχρι την διακοπή της λειτουργίας τους (παύση λόγω πλήρωσης, βλάβης ή μεταβίβασης).

2) Διαδικασία Προσαρμογής σε ΦΗΜ με δυνατότητα αναβάθμισης

Οι κατασκευαστές – εισαγωγείς και το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων τεχνικών τους υποχρεούνται, έως 31/12/2005 να ολοκληρώσουν την αναβάθμιση του λογισμικού και την αποκατάσταση λειτουργικά της δυνατότητας χρήσης συντελεστών ΦΠΑ με δεκαδικά ψηφία, στα ήδη εγκατεστημένα και λειτουργούντα μοντέλα ΦΗΜ που έχουν δυνατότητα αναβάθμισης.
Ειδικά για τα μετά την 1/4/2005 διατεθέντα στους τελικούς χρήστες μοντέλα ΦΗΜ, η υποχρέωση αναβάθμισης – προσαρμογής παρέχεται δωρεάν.
Για τα μοντέλα ΦΗΜ που έχουν δυνατότητα αναβάθμισης και τα οποία είναι ήδη εγκατεστημένα και λειτουργούν σε επιχειρήσεις (χρήστες), στις συναλλαγές των οποίων δεν απαιτείται χρήση συντελεστών με δεκαδικά ψηφία, η αναβάθμιση του λογισμικού αυτών είναι υποχρεωτική μόνο στις περιπτώσεις αντικατάστασης φορολογικής μνήμης λόγω πλήρωσης, βλάβης ή μεταβίβασης.

3) Έναρξη Ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της.

4) Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2005)
Εμφανίσεις: 5336