Εκτύπωση

Αθήνα 29/06/2005
Αρ. Πρωτ.: 1064188/1914/ΔΕ-Α΄
ΠΟΛ. 1095

 

ΘΕΜΑ: Καταβολή αποζημιώσεων από ασφαλιστικές εταιρίες σε δικαιούχους ασφαλισμένων αυτοκινήτων, χωρίς την προσκόμιση νομίμων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους.

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Ν. 1882/90, όπως αυτές ισχύουν βάσει και των διατάξεων των παραγράφων 19 και 21 του άρθρου 35 του Ν. 1884/90, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρείες σε δικαιούχους ασφαλισμένων αυτοκίνητων, για ζημιές που προξενήθηκαν στα αυτοκίνητα αυτά, δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αν δεν καλύπτονται από τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. νόμιμα δικαιολογητικά (σχετικές και οι διατάξεις της παραγρ. 10, άρθ. 31 του Ν. 2238/1994).
Περαιτέρω, με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1165/90, με την οποία μεταξύ άλλων παρασχέθηκαν οδηγίες και για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, διευκρινίστηκε ότι. στις περιπτώσεις που η ζημιά του αυτοκινήτου είναι μικρή και δεν υπερβαίνει τις (πενήντα χιλιάδες) 50.000 δραχμές (δηλαδή 1α 146,74 ευρώ) και ο ιδιοκτήτης του προτιμά να μην το επισκευάσει, η αποζημίωση καταβάλλεται χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών με δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δηλώνει ότι λόγω της μικρής βλάβης προτιμά να μην το επισκευάσει.
Επειδή το ανωτέρω ποσό που καθορίστηκε το 1990 με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1165/90 δεν έχει αναπροσαρμοστεί έκτοτε τιμαριθμικά, το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με την παρούσα και καθορίζεται εφεξής στα 300 (τριακόσια) ευρώ.
Κατά τα λοιπά, παραμένει βεβαίως η υποχρέωση για σχετική δήλωση του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου περί της μη επισκευής του.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2005)
Εμφανίσεις: 5516