Εκτύπωση

Αθήνα 17/06/2005
Αρ. Πρωτ.: 1062035
ΠΟΛ. 1093

 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ.1051/21.3.2005 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΔΕΚ) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΠΕΚ), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις.

 

Έχοντας υπόψη:.......

κ.λ.π.

 

Αποφασίζουμε


1. Στην παρ. 2 της απόφασης 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ.1051/21.3.2005 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών προστίθενται περιπτώσεις 2.6, 2.7, 2.8 και 2.9, ως εξής:

«2.6 Επιτροπή Π.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ

α. Τον Νικόλαο Χρονόπουλο του Χρήστου, με βαθμό ΠΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (προϊστάμενο ΠΕΚ ΠΑΤΡΩΝ), ως πρόεδρο.
β. Τον Γεώργιο Μπουκουβαλίδη του Δημητρίου, με βαθμό ΤΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη ΠΕΚ ΠΑΤΡΩΝ), ως μέλος.
γ. Τον Κωνσταντίνο Παπαθανασόπουλο του Δημητρίου, με βαθμό ΠΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (προϊστάμενο της Α’ ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ), ως μέλος.

Χρέη γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή ανατίθενται στον Θεοχαρόπουλο Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, με βαθμό ΔΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο ΠΕΚ ΠΑΤΡΩΝ), με αναπληρώτρια την Θεοδώση Ελένη του Ανδρέα, με βαθμό ΔΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο ΠΕΚ ΠΑΤΡΩΝ).

2.7 Επιτροπή ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ

α. Τον Απόστολο Λάιο του Ευαγγέλου, με βαθμό ΠΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (προϊστάμενο ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ), ως πρόεδρο.
β. Τον Δημήτριο Σπανό του Κωνσταντίνου, με βαθμό ΠΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ), ως μέλος.
γ. Τον Γεώργιο Μπίσκα του Δημητρίου, με βαθμό ΠΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (προϊστάμενο της Α’ ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ), ως μέλος.

Χρέη γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή ανατίθενται στην Αναστασίου Βάια του Αγγέλου, με βαθμό ΠΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ), με αναπληρώτρια την Φραγκαλιού Φρειδερίκη του Χαραλάμπους, με βαθμό ΔΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ).


2.8 Επιτροπή ΠΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

α. Τον Δημοσθένη Ντάκουλα του Κωνσταντίνου, με βαθμό ΠΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (προϊστάμενο ΠΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), ως πρόεδρο.
β. Τον Χαράλαμπο Παπαγιάννη του Αριστοτέλη, με βαθμό ΠΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη ΠΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), ως μέλος.
γ. Τον Ιωάννη Κολιό του Ευαγγέλου, με βαθμό ΠΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (προϊστάμενο της Α’ ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), ως μέλος.

Χρέη γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή ανατίθενται στη Σακαρέλη Αννα Μαρία του Φωτίου, με βαθμό ΔΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο ΠΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, με απόσπαση στην Α’ ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), με αναπληρώτρια την Κουλουμπή Μαρία του Ανδρέα, με βαθμό ΔΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο της Β’ ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, με απόσπαση στο ΠΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).
2.9 Χρέη αναπληρωτών του προέδρου και των μελών των παραπάνω Επιτροπών με στοιχεία 2.6, 2.7 και 2.8 (Επιτροπές ΠΕΚ Πατρών, Λάρισας και Ιωαννίνων) ανατίθενται στους νόμιμους αναπληρωτές αυτών. Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής του προέδρου των εν λόγω Επιτροπών, ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, εφόσον έχει οριστεί και ως μέλος της ίδιας Επιτροπής, αναπληρώνεται στη θέση του ως μέλους από το νόμιμο αναπληρωτή του».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ.1051/21.3.2005, ως έχει.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2005)
Εμφανίσεις: 5355