Εκτύπωση

Αθήνα 21/06/2005
Αρ. Πρωτ.: 1060979
ΠΟΛ. 1090

 

ΘΕΜΑ: Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κ.λπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων

 

Έχοντας υπόψη:.......

κ.λ.π.

 

Αποφασίζουμε


1. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Επιτροπή, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. ι’ και ιη’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, αποφαίνεται σχετικά με την αναγνώριση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. που καταβάλλουν στην αλλοδαπή.
2. Συγκροτούμε την παραπάνω Επιτροπή και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:

α. Τον Στέφανο Δέτση του Μιχαήλ (Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους), ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Τσιοκάνη του Δημητρίου (Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).
β. Τον Χρήστο Γιαννόπουλο του Ηλία (Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ευγενία Κατσίγιαννη του Σταύρου [υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Έρευνας και Ελέγχου Τιμών (ΥΠΕΕΤ)].
γ. Τον Δίκαιο Λεβάκο του Σωτηρίου (Γενικό Διευθυντή Φορολογίας), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Βούλγαρη του Χρήστου (Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος).
δ. Τον Ιωάννη Πέρρο του Λεωνίδα (ορκωτό ελεγκτή), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Βαρθαλίτη του Ιωάννη (ορκωτό ελεγκτή).
ε. Τον Γεώργιο Καραδημητρίου του Παναγιώτη (εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Σφακάκη του Εμμανουήλ (εκπρόσωπο του ίδιου Συνδέσμου).

3. Χρέη γραμματέα στην Επιτροπή ανατίθενται στην Φωτεινή Φανάρα του Νικήτα, υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Β’ Τμήμα της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος, με αναπληρωτή τον Ματθαίο Χαπίδη του Χρήστου, υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Β’ Τμήμα της ίδιας Διεύθυνσης.
4. Έργο της Επιτροπής είναι η έγκριση ή μη της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
5. Η Επιτροπή συνεδριάζει στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών εντός και εκτός των ωρών λειτουργίας του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών.
6. Ως προς τα λοιπά θέματα συγκρότησης, απαρτίας, λήψης των αποφάσεων και λειτουργίας της Επιτροπής, εφαρμόζονται οι διατάξεις για τα συλλογικά όργανα του Ν. 2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
7. Η αμοιβή του προέδρου, των μελών και του γραμματέα αυτής, θα καθοριστεί με άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2005)
Εμφανίσεις: 6195