Εκτύπωση

Αθήνα 10/05/2005
Αρ. Πρωτ.:  1047551
 

ΘΕΜΑ: Παράταση καταβολής δόσεων της ρύθμισης ληξιπροθέσμων χρεών Ν.3259/2004.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
 

Έχοντας υπόψη:.............

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Οφειλέτες που υπήχθησαν στη ρύθμιση των άρθρων 12 - 15 ν.3259/2004, με την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης αυτής την οποία στη συνέχεια απώλεσαν, δύνανται να τη συνεχίσουν εφόσον:

α) Καταβάλουν όλες τις οφειλόμενες έως 31.05.2005 δόσεις αυτής, οι οποίες επιβαρύνονται με τις αναλογούσες, στο συνολικό ποσό της κάθε δόσης, κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, από την ημερομηνία λήξης τους σύμφωνα με τα στοιχεία της ρύθμισης.
β) Καταστούν ενήμεροι, για οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες από 1ης Μαρτίου 2004 και μετά κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου
15 ν.3259/2004.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 15 του νόμου 3259/2004.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2005)
Εμφανίσεις: 5789