Εκτύπωση

Αθήνα 11/04/2005
Αρ. Πρωτ.:  1038576
 

ΘΕΜΑ: Ανακαθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


 

Έχοντας υπόψη:.............

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Ανακαθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, όπως το υπόδειγμα που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 1107185/1355/Τ.&Ε.Φ./21-11-2001 απόφασή μας.
3. Η απόφαση αυτή αφορά λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας που εκδίδονται από 1.4.2005.
4. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΑΧ. ΕΤΟΣ ……………………………………………

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΗΝΑΣ  ...................................................

Δ.Ο.Υ. ………………………………….……

ΑΡ.ΦΑΚ. ...................................................

Αριθ. Δηλ. …………………………….……

Α.Φ.Μ. …………………………………………………..

 


ΔΗΛΩΣΗ

Απόδοσης τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

Στοιχεία Υποχρέου

 

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ....................... ..................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Αντικείμενο εργασιών ....................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Διεύθυνση................................................................................................   Τηλ. .........................................

 

Πλήθος Λογαριασμών κατά κλιμάκιο

Αξία τέλους μετά την αφαίρεση του εμπεριεχομένου Φ.Π.Α

Οφειλόμενο τέλος σε Ευρώ

Κ.Α.Ε.

 

 

1

Αξίας μέχρι 30,00 Ευρώ

X  1,26 Ευρώ

 

 

 

 

2

Αξίας από·30,01-60 Ευρώ

X  2,52 Ευρώ

 

 

 

 

3

Αξίας από 60,01-90,00 Ευρώ

X  3,78 Ευρώ

 

 

 

4

Αξίας από 90,01 Ευρώ & πάνω

X  5,04 Ευρώ

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

Πρόσθετο τέλος εκπροθέσμου

……………(1) χ  1,5 + ………………….. % (2)

 

 

 

 

 

Θεωρήθηκε

……………………….

Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.

 

Γενικό Σύνολo

 

Συνολικό ποσό για καταβολή Ευρώ ……………………………………………………………………………..…………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

…………………………

Ο Δηλών

 

…………………………

Ο  Λογιστής

 

…………………………

Ο Παραλαβών

 

…………………………

Ο Διαχειριστής

 

 

 

(1) Αριθμός μηνών

(2) Σύνολο ποσοστού

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2005)
Εμφανίσεις: 5465