Εκτύπωση

Αθήνα 07/04/2005
Αρ. Πρωτ.:  1035386/1204
 

ΘΕΜΑ: Περαίωση υποβαλλόμενων δηλώσεων χωρίς έλεγχο βάσει των άρθρων 13 έως και 17 του N. 3296/04.
 

Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1027/05 αναφορικά με το παραπάνω θέμα (σχετ. και οι εγκ. ΠΟΛ 1020, 1040/05 της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος) και με αφορμή ερωτήματα φορολογουμένων αλλά και υπηρεσιών, διευκρινίζεται εκ νέου, προς άρση τυχόν αμφισβητήσεων, ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες δηλώνονται τα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη περαίωσης που προσδιορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 17 του N. 3296/04, καθώς και τα ειδικά σημειώματα περαίωσης Φ.Π.Α. (σχετ. η ΑΥΟ ΠΟΛ. 1022/15-2-05), εφόσον προκύπτουν διαφορές εκροών, υποβάλλονται ως εξής:

 

 

Χρήσεις που έληξαν από 1-1-03 έως και 30-12-04

Χρήσεις που έληξαν την 31/12/04

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος

μέχρι 16-5-2005

τα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη περαίωσης δηλώνονται με την οικεία βάσει βιβλίων και στοιχείων δήλωση φορολογίας εισοδήματος στις προβλεπόμενες με τις γενικές διατάξεις κατά περίπτωση προθεσμίες.

Ειδικά σημειώματα περαίωσης Φ.Π.Α.

από 2/6/05 μέχρι και 8/6/05 (ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.).

από 2/6/05 μέχρι και 8/6/05 (ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.).

 

Σημειώνεται ότι για την περαίωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. των ανωτέρω χρήσεων, μπορεί να υποβάλλονται συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη περαίωσης κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις, καθώς και ειδικά σημειώματα περαίωσης Φ.Π.Α., και μετά τις παραπάνω προθεσμίες, με επιβολή όμως στις περιπτώσεις αυτές πρόσθετων φόρων επί των διαφορών ή προστίμων και με την προϋπόθεση ότι εν τω μεταξύ δεν έχει εκδοθεί εντολή τακτικού ελέγχου.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2005)
Εμφανίσεις: 5339