Εκτύπωση

Αθήνα 06/04/2005
Αρ. Πρωτ.:  1035134
ΠΟΛ. 1057

 

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση ημιυπαίθριων και βοηθητικών χώρων - Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών.
 

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας μετά την έκδοση της 1026525/38/Β0013/9.3.2005 ΠΟΛ. 1046 εγκυκλίου, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

 

1. Η αναγραφή της ύπαρξης ημιυπαίθριου χώρου κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης είναι μεν σκόπιμη, όχι όμως υποχρεωτική.
Κατά συνέπεια δεν υφίσταται υποχρέωση του φορολογουμένου αφενός κατά το στάδιο της υποβολής της δήλωσης για την προσκόμιση σχεδίου κάτοψης ορόφου του ακινήτου ή διάγραμμα κάλυψης αυτού και αφετέρου για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί της ύπαρξης ή μη ημιυπαίθριου χώρου.
2. Προκειμένου να καταστούν ευχερέστερες οι συναλλαγές, δε θα διενεργείται αυτοψία κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης, αλλά θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διενέργεια ελέγχου εντός της δίμηνης προθεσμίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο. Κατά το στάδιο αυτό είναι δυνατό να ζητηθεί από τη Δ.Ο.Υ. σχέδιο κάτοψης ορόφου ή διάγραμμα κάλυψης, εφόσον από τα λοιπά στοιχεία (δήλωση, συμβόλαιο) δεν προκύπτει η επιφάνεια του ημιυπαίθριου χώρου.
3. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η προαναφερθείσα εγκύκλιός μας.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2005)
Εμφανίσεις: 4711