Εκτύπωση

Αθήνα 28/12/2005
YPOIK:  1121825/950 /0015


ΘΕΜΑ: Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων μέχρι τις 27/1/2006

 

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

 

Ενόψει της πρώτης εφαρμογής του νέου τρόπου υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1α’ του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. που καθορίσθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. 1079229/559/0015/ΠΟΛ.1114/18-8-2005 (ΦΕΚ 1191/Β’) λαμβανομένου υπόψη του απώτερου σκοπού που εξυπηρετεί η υποβολή των εν λόγω καταστάσεων, του χρόνου που απαιτείται για την πιστοποίηση των υπόχρεων και τη λήψη των σχετικών κωδικών για την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr), καθώς επίσης για λόγους ίσης μεταχείρισης των υπόχρεων των οποίων ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 9 και 0 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των  

καταστάσεών τους λήγει στις 30.12.2005, για την διευκόλυνση εκπλήρωσης της σχετικής υποχρέωσης υποβολής των καταστάσεων του έτους 2004 από τους παραπάνω υπόχρεους, θεωρούνται εμπρόθεσμες οι καταστάσεις όλων των υπόχρεων, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., εφόσον υποβληθούν με τους τρόπους που ορίζονται με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 της υπόψη απόφασης, μέχρι και την 27η Ιανουαρίου 2006.

Η ως άνω οριζόμενη ημερομηνία αποτελεί την τελική προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής των καταστάσεων αυτών, και μετά την παρέλευσή της (27η Ιανουαρίου 2006), έχουν εφαρμογή πλέον οι διατάξεις του ν. 2523/1997, περί εκπρόθεσμης υποβολής τους. Επισημαίνεται εκ νέου ότι, επειδή η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr για την υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων είναι εφικτή με τη χρήση κωδικών, η αίτηση – εγγραφή στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet) για την πιστοποίηση των υπόχρεων και τη λήψη των σχετικών κωδικών πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2005)
Εμφανίσεις: 4565