Εκτύπωση

Αθήνα 06/10/2020
Αρ. πρωτ.: 1118368


ΘΕΜΑ: Έκδοση του «Εγχειριδίου απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα των πολιτών για το Κύρος των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων και τη μετάφραση αυτών», Οκτωβρίου 2020.

 

1. Σας στέλνουμε, συνημμένα, το αναφερόμενο στο θέμα Εγχειρίδιο, πληροφοριακού χαρακτήρα, για την καλύτερη ενημέρωση και υποστήριξη του έργου των υπαλλήλων σας και την ορθή και έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων πολιτών, για τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτό και επισημαίνουμε ότι:

α) Στο εν λόγω Εγχειρίδιο καταγράφονται με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, οι απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν στο Κύρος των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (ΕΚ 2016/1191, Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο, Σύμβαση της Χάγης, Προξενική Θεώρηση, διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα), στη μετάφρασή τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και στην αρμοδιότητα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τη χορήγηση της επισημείωσης (σφραγίδα apostille) στα έγγραφα που εκδίδουν οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
β) Η ύλη του προαναφερθέντος Εγχειριδίου καταρτίστηκε από την καθ’ ύλη αρμόδια Διεύθυνση Οργάνωσης.

2. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών παρακαλούνται, όπως, με μέριμνά τους, προωθηθεί το ηλεκτρονικό αρχείο του Εγχειριδίου, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των υπαλλήλων αυτών, προς ενημέρωση και χρήση.

 

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2020)
Εμφανίσεις: 80