Εκτύπωση

Αθήνα 30/09/2020
Αρ. πρωτ.: 89579/3869


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ 81/16-04-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα κατά τον Ν. 4512/2018 (Α΄ 5)» (Β΄ 1397).

 

Άρθρο 1


1. Το άρθρο 2 της υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/81/16-04-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα κατά τον ν. 4512/2018 (Α΄ 5)» (Β΄ 1397) και ειδικότερα η περίπτωση (δ), όπως προστέθηκε με την υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ ΔΝΕΠ/30572/1516/27-05-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2139), τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Όταν η αίτηση για την εγγραφή της πράξης ή την έκδοση πιστοποιητικού αντιγράφου ή διαγράμματος της περίπτωσης β) υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 9 του άρθρου 40 του Ν. 4512/2018 (Α΄ 5), η πληρωμή των πάγιων και αναλογικών τελών υπέρ του Φορέα, ανεξαρτήτως ποσού, διενεργείται σε λογαριασμό του ίδιου νομικού προσώπου που τηρείται σε οποιοδήποτε νομίμως λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα, είτε με χρήση πιστωτικής κάρτας, είτε μέσω τραπεζών (τραπεζικό κατάστημα) και εναλλακτικών τραπεζικών δικτύων (ηλεκτρονική τραπεζική), με χρήση του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, είτε με οποιονδήποτε άλλο αναγνωρισμένο στις συναλλαγές ασφαλή τρόπο, με χρήση των βέλτιστων πρακτικών που παρέχονται από το Τραπεζικό Σύστημα.

Σχετική ανακοίνωση για τον εκάστοτε παρεχόμενο τρόπο πληρωμής και κάθε αναγκαία τεχνική και διαδικαστική πληροφορία και λεπτομέρεια, αναρτάται με ευθύνη του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στην ιστοσελίδα του.
Όταν πρόκειται για την εγγραφή πράξης, το έντυπο οφειλής αναρτάται στην εφαρμογή της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας που έχει επιλέξει ο αιτών, το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και η πληρωμή διενεργείται υποχρεωτικά, με ποινή απαράδεκτης υποβολής της αίτησης για την εγγραφή πράξης, εντός δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υπολογισμού της οφειλής που αναγράφεται στο οικείο έντυπο οφειλής, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αυτής.

Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου συντρέχει με την προθεσμία των πέντε εργασίμων ημερών της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν. 2664/1998 κατά την οποία διεξάγεται ο έλεγχος του Προϊσταμένου για την αποδοχή ή την απόρριψη της αιτούμενης εγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου.
Όταν πρόκειται για την έκδοση πιστοποιητικού, αντιγράφου, ή διαγράμματος, το έντυπο οφειλής αναρτάται στην εφαρμογή της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας που έχει επιλέξει ο αιτών, το αργότερο μέχρι την επόμενη ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και η πληρωμή διενεργείται υποχρεωτικά, με ποινή απαράδεκτης υποβολής της αίτησης για την έκδοση του πιστοποιητικού, αντιγράφου, ή διαγράμματος, εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπολογισμού της οφειλής που αναγράφεται στο οικείο έντυπο οφειλής, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αυτής.
Για την πιστοποίηση της πληρωμής, ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 3.».

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ 81/16-04-2019 απόφασης (Β΄ 1397).

 

 

 

Άρθρο 2


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2020)
Εμφανίσεις: 106