Εκτύπωση

Αθήνα 15/06/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1130

ΘΕΜΑ: Τύπος και Περιεχόμενο της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

 

1. Ο Τύπος και το Περιεχόμενο της Πράξης του Διοικητικού Προσδιορισμού του κατ΄ αποκοπήν φόρου που αναλογεί στον φορολογούμενο και στα συγγενικά του πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, ορίζεται στο συνημμένο υπόδειγμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Η Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου εκδίδεται από τη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής για τη συνολική φορολογική υποχρέωση, στο όνομα του φορολογούμενου, με αναγραφή των συγγενικών του προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, και του ποσού του κατ΄ αποκοπήν φόρου που τους αναλογεί ήτοι το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για το φορολογούμενο και ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε συγγενικό πρόσωπο.

 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2020)
Εμφανίσεις: 245