Εκτύπωση

Αθήνα 03/05/2019
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2067

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Απόφασης αριθ. 1/2019 της Επιτροπής ΣΟΕΣ που συστάθηκε με την ενδιάμεση συμφωνία ενόψει συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του μέρους «Κεντρική Αφρική», αφετέρου, της 18ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Σχετ.: Η αρ.πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1162835 ΕΞ2016/10-11-2016 «Κοινοποίηση της Ενδιάμεσης Συμφωνίας ενόψει Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κεντρικής Αφρικής (Δημοκρατία του Καμερούν)»


Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την Απόφαση αριθ. 1/2019 της Επιτροπής ΣΟΕΣ που συστάθηκε με την ενδιάμεση συμφωνία ενόψει συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του μέρους «Κεντρική Αφρική», αφετέρου, της 18ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L69/11-03-2019).
Η ενδιάμεση συμφωνία ενόψει συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κεντρικής Αφρικής (Δημοκρατία του Καμερούν) τέθηκε σε προσωρινή εφαρμογή από την 4η Αυγούστου 2014 σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 254/28.08.2014).
Επί της κοινοποιούμενης Απόφασης επισημαίνονται τα ακόλουθα:

- το άρθρο 107 της συμφωνίας «αυθεντικές γλώσσες» αντικαθίσταται από το άρθρο 2 της κοινοποιούμενη Απόφασης
- η Ε.Ε. κοινοποιεί στη Δημοκρατία του Καμερούν το κείμενο της συμφωνίας στην κροατική γλώσσα (άρθρο 3)
- οι διατάξεις της συμφωνίας εφαρμόζονται στα εμπορεύματα τα οποία εξάγονται είτε από τη Δημοκρατία του Καμερούν προς τη Δημοκρατία της Κροατίας είτε από τη Δημοκρατία της Κροατίας προς τη Δημοκρατία του Καμερούν, τα οποία πληρούν τους κανόνες καταγωγής που ισχύουν στο έδαφος των μερών της συμφωνίας και τα οποία στις 4 Αυγούστου 2014 βρίσκονταν υπό διαμετακόμιση ή σε προσωρινή εναπόθεση, σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης ή σε ελεύθερη ζώνη στη Δημοκρατία του Καμερούν ή στη Δημοκρατία της Κροατίας (άρθρο 4 παρ. 1).

Στις ανωτέρω περιπτώσεις χορηγείται προτιμησιακή μεταχείριση υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης Απόφασης, πιστοποιητικό καταγωγής που εκδόθηκε αναδρομικά από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής (άρθρο 4 παρ. 2)
- η ημερομηνία ισχύος της κοινοποιούμενης Απόφασης είναι η 18η Φεβρουαρίου 2019, ωστόσο τα άρθρα 3 και 4 εφαρμόζονται από τις 4 Αυγούστου 2014 (άρθρο 6).

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

 

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2019)
Εμφανίσεις: 178