Εκτύπωση

Αθήνα 30/04/2019
Αρ. πρωτ.:

Α. 1169

ΘΕΜΑ: Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων και καταβολής τελών, εισφορών και λοιπών φορολογιών με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30ή Απριλίου 2019.

 

1. Παρατείνονται μέχρι και την 6-5-2019 οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων τέλους κινητής - καρτοκινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας, συνδρομητικής τηλεόρασης και φόρου διαμονής, φόρου πλαστικής σακούλας, τελών χαρτοσήμου, φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, καθώς και καταβολής του φόρου που προκύπτει από αυτές, με λήξη την 30ή Απριλίου 2019.

2. Παρατείνονται μέχρι και την 6-5-2019 οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που λήγουν την 30-4-2019.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τον χρόνο υπογραφής της.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2019)
Εμφανίσεις: 323