Εκτύπωση

Αθήνα 08/03/2019
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2055

ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 130 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α ́ 50/26-3-2019) με τις οποίες τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 4483/2017.

 

Σχετ: Η Ε 2022/4.2.2019 εγκύκλιος του Διοικητή ΑΑΔΕ

 

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α ́ 50/26-3-2019),με τις οποίες προστίθενται και οι διαδημοτικές επιχειρήσεις του αρ. 280 του π.δ. 410/1995στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 4483/2017(και επομένως και της περίπτωσης γ’ της ιδίας παραγράφου, η οποία ρυθμίζει μεταξύ άλλων την τύχη των οφειλών τους προς το Δημόσιο).

Η εν λόγω διάταξη ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4483/2017, δηλ. από 31.7.2017.

 

Συνημμένα: 4σελίδες, Απόσπασμα του ΦΕΚ Α ́ 50/26.03.2019 (άρθρο 130 του ν.4604/2019)

 


 

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2019)
Εμφανίσεις: 170