Εκτύπωση

Αθήνα 08/03/2019
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2039

ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση του άρθρου 65 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄) σχετικά με την αντικατάσταση επιβατικού αυτοκινήτου λόγω κλοπής με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης καθώς και την τελωνειακή αποδέσμευση από τους κληρονόμους επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν παραληφθεί με τις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης που ισχύουν για άτομα με αναπηρίες.

 

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4583/2018 , όπως έχουν δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 212, τεύχος Α΄ και ημερομηνία δημοσίευσης την 18-12-2018, αναφορικά με:

α) την αντικατάσταση λόγω κλοπής επιβατικών αυτοκινήτων που είχαν παραληφθεί με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και

β) την τελωνειακή αποδέσμευση από τους κληρονόμους επιβατικών αυτοκινήτων που είχαν παραληφθεί με τις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης που ισχύουν για τα άτομα με αναπηρίες, γνωρίζοντάς σας παράλληλα τα ακόλουθα:

1) Με την παράγραφο 1 του κοινοποιούμενου άρθρου προστίθεται τρίτο εδάφιο στην παράγραφο 6 του άρθρου 132 του Ν. 2960/01 (ΦΕΚ 265 Α΄), σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση κλοπής αυτοκινήτων που έχουν παραληφθεί με πλήρη ή μερική απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται από τις ισχύουσες διατάξεις η δυνατότητα εκ νέου χορήγησης απαλλαγής από το φόρο, για την εκ νέου υπαγωγή του δικαιούχου στο δικαίωμα, ανεξάρτητα από το χρονικό σημείο κατά το οποίο συντελείται η κλοπή, εφόσον η υποβολή του αιτήματος για την απόκτηση νέου αυτοκινήτου ατελώς γίνεται εντός του εκάστοτε περιοριστικού διαστήματος, οφείλεται το αναλογούν για το κλαπέν αυτοκίνητο τέλος ταξινόμησης, ενώ εφόσον η υποβολή του αιτήματος για την απόκτηση νέου αυτοκινήτου ατελώς γίνεται πέραν του εκάστοτε περιοριστικού διαστήματος, απαλλάσσεται ο δικαιούχος από την καταβολή του αντίστοιχου τέλους ταξινόμησης.
2) Με την παράγραφο 2 του κοινοποιούμενου άρθρου προστίθεται τέταρτο εδάφιο στην παράγραφο 7 του ιδίου άρθρου και νόμου, σύμφωνα με το οποίο οι νόμιμοι κληρονόμοι δύνανται να αποδεσμεύουν τελωνειακά, εντός του εκάστοτε ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος, επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο έχει παραληφθεί με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης με βάση τις διατάξεις για τα άτομα με αναπηρίες και έχει περιέλθει στην κατοχή τους κατόπιν κληρονομικής διαδοχής, μέσω μεταβίβασης σε άλλο δικαιούχο της ίδιας απαλλαγής πρόσωπο χωρίς την καταβολή του τέλους ταξινόμησης και με νέα εκκίνηση του προβλεπόμενου περιοριστικού διαστήματος παρακολούθησης της ατέλειας από την ημερομηνία της μεταβίβασης.
3) Η παρ. 3 του άρθρου 1 της αριθ Δ. 697/35/20.3.1990 (ΦΕΚ 190 Β΄) Απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 65 του Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37 Α΄) και ισχύει, καθώς και η παράγραφος 4 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, η οποία έχει κυρωθεί με την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α΄), καταργούνται.

Η ισχύς του ανωτέρω άρθρου αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (18/12/2018).

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2019)
Εμφανίσεις: 382