10 | 12 | 2019

Αθήνα 02/06/2017
Αρ. πρωτ.: 0000811


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της υπ΄ αριθ.20725/Β979/10-5-2011 (Β΄ 1207) απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997 (Α΄ 17)».

 

αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθ. 20725/Β 979/10-5-2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997» ως ακολούθως:

1. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997, γίνεται από τις αρμόδιες πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές που συστήνονται κατά περίπτωση με απόφαση του Περιφερειάρχη».

2. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τον προσδιορισμό του ύψους της ζημίας, διενεργείται επιτόπια αυτοψία από τις αρμόδιες επιτροπές, εντός τριμήνου από την επέλευση της θεομηνίας και ζητείται η υποβολή εκ μέρους των πληγεισών επιχειρήσεων, στοιχείων και δικαιολογητικών τα οποία βοηθούν στην αντικειμενική εκτίμηση της ζημίας.
Ειδικότερα θα πρέπει να προσκομίζονται εκ μέρους των πληγέντων:

- Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο -Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης - Δηλώσεις Φ.Π.Α. - Απογραφή προηγουμένου έτους.

Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές - Κατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος, καθώς και αν πρόκειται για ολική ή μερική καταστροφή - Λογιστικά στοιχεία παγίων - Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού (εφ΄ όσον είναι διαθέσιμα) - Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημίας και σε περίπτωση μη ύπαρξης Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 περί μη ασφάλισης της μονάδας. Επίσης θα ελέγχεται η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης (άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες).»

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι πληγείσες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν την έδρα τους ή να ασκούν νόμιμα την δραστηριότητα τους στην οριοθετημένη περιοχή όπως αυτή ορίζεται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονομίας και Ανάπτυξης - Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών.»

4. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.

α) Η καταβαλλόμενη επιχορήγηση αφορά στις επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες ασκούσαν νόμιμη οικονομική ή επιχειρηματική δραστηριότητα την ημέρα που συνέβη η θεομηνία ή η φυσική καταστροφή και καταβάλλεται μόνο εφ΄ όσον οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν (με το ίδιο ΑΦΜ) κατά τον χρόνο καταβολής της.
β) Οι πληγείσες επιχειρήσεις που ασκούν εποχική δραστηριότητα, δικαιούνται αποζημίωσης μόνο εφόσον είναι σε θέση να αποδείξουν την νόμιμη δραστηριότητα τους από την οποία προκύπτει η εποχικότητα τους.
γ) Όσες επιχειρήσεις ασκούν δραστηριότητα σε δημόσια κτίρια, δικαιούνται αποζημίωσης, εφόσον τα ζημιωθέντα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν στην επιχείρηση και είναι από αυτά που περιγράφονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997 ».

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικότερα για τις ζημιές στις κτιριακές εγκαταστάσεις, αυτές καλύπτονται μόνο εφόσον οι δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες, δηλαδή ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στην επιχείρηση που επλήγη και όχι σε τρίτους (εταίρους, μετόχους κλπ) και με την προϋπόθεση ότι δεν αποζημιώνονται από άλλη πηγή και ειδικότερα με βάση το άρθρο 10 του Ν. 2576/1998 (Α΄ 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του Ν. 4313/2014 (Α΄ 261) και ισχύει».

6. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η αρμόδια περιφέρεια για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών των επιχειρήσεων που επλήγησαν από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές, υποβάλλει τα παρακάτω στοιχεία στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών, εντός τριμήνου από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής.».

7. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Ν.2459/1997 . Η εκταμίευση πραγματοποιείται μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία καθορίζει με σχετικό έγγραφο προς την Περιφερειακή Ενότητα, το χρόνο έναρξης συλλογής των δικαιολογητικών».

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται υποχρεωτικά:

α) Πρακτικό εκτίμησης ζημιών υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης ζημιών.
β) Βεβαίωση της αρμόδιας περιφέρειας στην οποία αναγράφεται η επωνυμία, το ΑΦΜ της επιχείρησης, η ζημία που υπέστη αναλυτικά ανά κατηγορία και συνολικά, καθώς και αναφορά περί εγκατάστασης και άσκησης νόμιμης δραστηριότητας της επιχείρησης εντός της ζώνης οριοθέτησης, δηλ. Δήμο και Δημοτικό Διαμέρισμα.
γ) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί Δωρεάν Κρατική Αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 10 του Ν.2576/1998 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του Ν.4313/2014 και ισχύει, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση.
δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997 .
ε) βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει η επιχείρηση ή άλλως Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
στ) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου, των τελευταίων 30 ημερών, περί μη πτώχευσης.
ζ) Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η.
η) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το Γ.Ε.Μ.Η.
θ) Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά εκταμίευσης, όπως νομιμοποιητικά έγγραφα, τιμολόγια επιδοτήσεων κλπ, καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία μπορεί να ζητά από τις επιχειρήσεις επιπρόσθετα δικαιολογητικά, στα πλαίσια ελέγχου νομιμοποίησης των δικαιούχων.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά τηρούνται στην Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για δέκα έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης».

9. Αντικαθίσταται, στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4, «η υπηρεσία του ΕΟΜΜΕΧ» ως:

« η υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 20725/Β 979/10-5-2011 υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm