Εκτύπωση

Αθήνα 20/03/2017
Αρ. πρωτ.: 1042495


ΘΕΜΑ:
Ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης προσκλήσεων πιστωτών στο πλαίσιο της έκτακτης διαδικασίας ειδικής διαχείρισης (άρθρα 68 επ. Ν. 4307/2014)

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή διαδικασία ανάρτησης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/archive/28103/ προσκλήσεων πιστωτών στο πλαίσιο της έκτακτης διαδικασίας ειδικής διαχείρισης ( άρθρα 68 επ. Ν. 4307/2014 ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω ανάρτηση προβλέπεται, μεταξύ άλλων διατυπώσεων δημοσιότητας, από τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 8 του άρθρου 73 και την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του Ν. 4307/2014 και αφορά τις κάτωθι πράξεις του ειδικού διαχειριστή:

1) πρόσκληση για τη διενέργεια ενός ή περισσοτέρων δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκποίηση του ενεργητικού της υπό ειδική διαχείριση επιχείρησης, ως σύνολο ή ως μέρη, κατά περίπτωση (άρθρο 73 παρ. 4),
2) πρόσκληση για συνέλευση πιστωτών με σκοπό τη λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή ή μη στο δικαστήριο αίτησης αποδοχής κατατεθείσας προσφοράς, σε περίπτωση που κατά το δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό κατατέθηκε μία μόνο προσφορά (άρθρο 73 παρ. 8) και
3) πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων των πιστωτών (άρθρο 77 παρ. 1), προκειμένου να γίνει διανομή του προϊόντος της ειδικής διαχείρισης κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ. ν. (άρθρο 77 παρ. 3).

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για την αναγγελία των απαιτήσεων των πιστωτών σε βάρος της υπό ειδική διαχείριση επιχείρησης είναι 1 μήνας από τη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης με τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 73 του Ν. 4307/2014 , στην οποία παραπέμπει η παράγραφος 1 του άρθρου 77 του ίδιου νόμου.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2017)
Εμφανίσεις: 1294