Εκτύπωση

Αθήνα 21/12/2016
Αρ. πρωτ.: 1186557


ΘΕΜΑ:
Διευκρινίσεις σχετικά με το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που χορηγούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

 

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας τόσο από φορολογούμενους όσο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης αναφορικά με τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας που χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (Η.Α.Ε.) σε φυσικά πρόσωπα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΟΣ Α 1034698 ΕΞ2016/04-03-2016 έγγραφό της, η Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων κοινοποίησε υπόδειγμα του πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας που η αρμόδια αρχή των Η.Α.Ε. χορηγεί στους φορολογικούς κατοίκους των Η.Α.Ε. και το οποίο γνωστοποιήθηκε επίσημα από το Υπουργείο Οικονομικών του αντισυμβαλλόμενου κράτους.

Ωστόσο, το ως άνω πιστοποιητικό δεν έχει γίνει δεκτό για τους σκοπούς εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Η.Α.Ε.
2. Κατόπιν των ανωτέρω, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της επίσημης επικοινωνίας μεταξύ των δύο φορολογικών αρχών για το συγκεκριμένο θέμα και για λόγους χρηστής διοίκησης, το εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται δεκτό για σκοπούς εφαρμογής της εσωτερικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο εξέτασης αιτημάτων φυσικών προσώπων που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στα Η.Α.Ε. σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1177/2014 και 1058/2015 κατά περίπτωση.

Επομένως, παρακαλείσθε όπως αποφανθείτε άμεσα σχετικά με τη φορολογική κατοικία των προαναφερθέντων φυσικών προσώπων που έχουν προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τη μεταβολή της φορολογικής τους κατοικίας, λαμβάνοντας υπόψη και τα προεκτεθέντα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.4 της ΠΟΛ. 1058/2015

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2016)
Εμφανίσεις: 1805