Εκτύπωση

Αθήνα 07/09/2016
Αρ. πρωτ.: 1113150


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1041643 ΕΞ 2015/26-03-2015 (Β΄ 543) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε Προϊσταμένους Τελωνείων και σε υπαλλήλους αυτών.

 

1. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1041643 ΕΞ 2015/26-03-2015 (Β΄ 543) απόφασή μας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε Προϊσταμένους Τελωνείων και σε υπαλλήλους αυτών», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1120364 ΕΞ 2015/15-9-2015 (Β΄ 2080) όμοια και ισχύει, ως εξής:
Αναριθμούμε τις περιπτώσεις με α/α 34 έως 47 σε περιπτώσεις 37 έως 50 και προσθέτουμε νέες περιπτώσεις με α/α 34 (η οποία έπεται της περίπτωσης 33), 35, και 36 ως εξής:

«34. Την έκδοση βεβαίωσης για δικαστική χρήση, μετά από αίτηση του οφειλέτη, για τις οφειλές αυτού, ατομικές και από συνυπευθυνότητα, που είναι βεβαιωμένες κατά Κ.Ε.Δ.Ε., όταν η χορήγηση της βεβαίωσης προβλέπεται από διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη εκδοθείσα κατ΄ εξουσιοδότηση νόμου. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -ΚΕΔΕ, άρθρο 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με διατάξεις που προβλέπουν την έκδοση βεβαιώσεων οφειλών, όπως, ενδεικτικά, του άρθρου 2, παρ. 4α του Ν. 3869/2010 (Α΄ 130), όπως ισχύει, του άρθρου 100, παρ. 2 του Ν.3588/2007 (Α΄ 153), όπως ισχύει. Ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Τελωνείου, κατά την περίπτωση 3 της παρούσας απόφασης.
35. Τη διαβίβαση φακέλου αιτήματος για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης μεοφειλέτη του, με εισήγηση επ΄ αυτού στη Διεύθυνση Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και την εκτέλεση της εκδοθείσας επί του ανωτέρω αιτήματος απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -ΚΕΔΕ, άρθ. 2,παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παρ. 6 του Ν. 3808/2009 (Α΄ 227). Ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Τελωνείου, κατά την περίπτωση 3 της παρούσας απόφασης.
36. Εφαρμογή όρων δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας που ρυθμίζει οφειλές προς το Δημόσιο, όπως, ενδεικτικά, συμφωνίας εξυγίανσης ή συνδιαλλαγής κατ΄ άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, δικαστικού συμβιβασμού κατά τις διατάξεις του Ν. 3869/2010,συμφωνίας πιστωτών - επιχείρησης κατ΄ άρθρο 44 Ν. 1892/1990 (Α΄ 101). Μεταβίβαση αρμοδιότητας -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με διατάξεις, που ρυθμίζουν δικαστικά επικυρωμένες συμφωνίες με δεσμευτική ισχύ για το Δημόσιο ως πιστωτή, όπως ενδεικτικά, του άρθρου 106 του Ν.3588/2007, του άρθρου 7 του Ν. 3869/2010,του άρθρου 44 του Ν.1892/1990. Ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Τελωνείου, κατά την περίπτωση 3 της παρούσας απόφασης.»

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1041643 ΕΞ 2015/26-03-2015 (Β΄ 543) απόφασή μας, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1120364 ΕΞ 2015/15-9-2015 (Β΄ 2080) όμοια.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2016)
Εμφανίσεις: 1202