20 | 11 | 2019

Αθήνα 26/05/2016
Αρ. πρωτ.: 1080974


ΘΕΜΑ: Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για την σύσταση και λειτουργία Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας.

 

1. Συνιστούμε, στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, Ομάδα Εργασίας για την σύσταση και λειτουργία Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας.
2. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:

α) Γεώργιο Πιτσιλή, Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), ως Συντονιστή, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Πέρρου, δικηγόρο με έμμισθη εντολή στον Ο.Α.Ε.Δ., αποσπασμένη σε θέση ειδικού συνεργάτη, κατηγορίας ΠΕ, του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα.
β) Μαρίνα Κολυβοδιάκου, υπάλληλο με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.
γ) Σπυρίδωνα Καλλιμάνη, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ - Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.
δ) Μαρία Παρτσινεβέλου, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ - Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, ως μέλος.
ε) Στέλλα Κόντου, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.
στ) Σπυριδούλα Καραγκούνη, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.
ζ) Αναστασία Μέτσιου, υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.
η) Γεωργία Τσέτσου, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, ως μέλος.
θ) Διονύσιο Αυγερινό, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, ως μέλος.
ι) Ελένη Σιανίδου, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, ως μέλος.
ια) Μαρία Ανδρέου, υπάλληλο με βαθμό Ε΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, ως μέλος.
ιβ) Γεώργιο Αραμπατζάκη, υπάλληλο με βαθμό Ε΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.

3. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα ασκεί το, με α/α ια΄, μέλος αυτής Μαρία Ανδρέου.
4.

α) Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η μελέτη του καταρτισθέντος από τη Διεύθυνση Οργάνωσης σχεδίου διατάξεων για την σύσταση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, η προσαρμογή του στα νέα δεδομένα σχετικά με τη μορφή, την δομή, το εύρος των αρμοδιοτήτων και των εκπαιδευτικών και επιστημονικών δράσεών της, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό, το πλάνο στελέχωσης (όπως, οργανικές θέσεις), το χρόνο έναρξης λειτουργίας της, καθώς και ο καθορισμός του εν γένει θεσμικού πλαισίου που θα διέπει την Ακαδημία και κάθε άλλης λεπτομέρειας που απαιτείται για την λειτουργία αυτής.
β) Στα πλαίσια του έργου της, η Ομάδα Εργασίας θα συνεργάζεται με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες εντός και εκτός της Γ.Γ.Δ.Ε., για την ρύθμιση ειδικών θεμάτων που προκύπτουν από τη σύσταση και λειτουργία της Ακαδημίας και ιδιαίτερα θεμάτων που αφορούν στους οικονομικούς πόρους, στον εξοπλισμό, στους χώρους στέγασης και διδασκαλίας, στα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε., για τα οποία σήμερα αρμοδιότητα έχει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), καθώς και θεμάτων που προκύπτουν από την ενοποίηση της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. του Υπουργείου Οικονομικών με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και τα οποία θα πρέπει να ρυθμιστούν (όπως, αρχεία της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο., που μεταφέρθηκαν στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κατά το μέρος που αφορούν σε προγράμματα που σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιότητας /ενδιαφέροντος της Γ.Γ.Δ.Ε., εξοπλισμός και χώροι διδασκαλίας της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. που χρησιμοποιούνται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και κάθε άλλης ειδικότερης λεπτομέρειας και τεχνικού ζητήματος μεταξύ της Ακαδημίας και του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
γ) Το έργο της Ομάδας θα ολοκληρωθεί σταδιακά, στις κατωτέρω φάσεις:

αα) μέχρι την 31-7-2016 θα ολοκληρωθεί το μέρος του έργου που αφορά στην δομή, στον πλήρη καθορισμό των αρμοδιοτήτων και του εύρους των εκπαιδευτικών και επιστημονικών δράσεων της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, καθώς και σε οτιδήποτε άλλο απαιτείται, προκειμένου να καταρτισθούν από τη Διεύθυνση Οργάνωσης οι σχετικές διατάξεις περί σύστασης της Ακαδημίας και το πλάνο στελέχωσης αυτής.
ββ) μέχρι την 31-10-2016 θα ολοκληρωθεί το υπόλοιπο μέρος του έργου που αφορά στην υλοποίηση της στελέχωσης, στην κατάρτιση μητρώου εκπαιδευτών, στην στέγαση, στους χώρους διδασκαλίας, στον εξοπλισμό, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία της Ακαδημίας και
γγ) μέχρι την 31-12-2016 θα παρακολουθεί και θα συντονίζει τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, προκειμένου να λειτουργήσει η Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία και θα συμβάλει στην επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργία αυτής.

5. Ο Συντονιστής και τα μέλη της Ομάδας μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.
6. Η διάρκεια λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται έως την ολοκλήρωση του έργου της και θα συνεδριάζει εντός του ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κτίριο που στεγάζονται υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), το οποίο θα ορίζει ο Συντονιστής αυτής.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm