Εκτύπωση

Αθήνα 14/07/2015
Αρ. πρωτ.: 1090728

ΘΕΜΑ:Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε το άρθρο 9 «Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)» της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασής μας, αντικαθιστώντας την υποπαράγραφο II της παραγράφου 4 αυτού, ως κατωτέρω:

«4.-ΙΙ. Με ειδική εντολή του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. ή του Προϊσταμένου της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., μπορεί να ανατίθεται σε Επιχειρησιακά Τμήματα της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., η διενέργεια ελέγχων και ερευνών, εκτός των ορίων της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους».

B. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/ 8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασή μας, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.
Γ. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από της δημοσιεύσεώς της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2015)
Εμφανίσεις: 1874