Εκτύπωση

Αθήνα 11/12/2014
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1229


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση διατάξεων των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1075/13-3-1995 και ΠΟΛ. 1155/6-6-1995.  - Καταργήθηκε με την ΠΟΛ/ 1167/2015

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1075/1995 , όπως έχουν συμπληρωθεί με τις όμοιες του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1155/1995 , οι οποίες θέτουν προθεσμία εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών τα οποία αποκτήθηκαν με απαλλαγή σύμφωνα με τη διαδικασία της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/1993 .
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2014)
Εμφανίσεις: 3530