Εκτύπωση

Αθήνα 25/08/14
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1198

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:κ.λ.π

Αποφασίζουμε:

 

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο 050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ2 TAXIS) όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
2. Η δήλωση της παραγράφου 1 ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2015 και εφεξής.
3. Οι Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1149/2011 και 1129/2013 καταργούνται από 1.1.2015.
4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 

 

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2014)
Εμφανίσεις: 4415