Εκτύπωση

Αθήνα 13/05/14
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1137


ΘΕΜΑ:
Έκπτωση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ.ια της παρ. 1 του άρθρου 31 του N .2238/1994, για το οικονομικό έτος 2014.

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και δεδομένου ότι το Προεδρικό Διάταγμα που προβλεπόταν να εκδοθεί με βάση τις διατάξεις της περίπτ. ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 , όπως αυτές ίσχυαν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 29 του άρθρου 3 του Ν.4110/2013 και πριν την κατάργησή τους με το Ν.4172/2013 ουδέποτε εκδόθηκε, σας γνωρίζουμε ότι για την αναγνώριση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για το οικονομικό έτος 2014 θα ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα από την αριθ. 12962 (ΠΟΛ)2029/3-11-1987 (ΦΕΚ 743Β/1987) Απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία δεν έχει καταργηθεί.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2014)
Εμφανίσεις: 2137