Εκτύπωση

Αθήνα 12/05/14
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1135


ΘΕΜΑ:
Διατάξεις εσωτερικής νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Κροατίας και ενδείξεις επί τιμολογίων σε περιπτώσεις πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων.

 

ΣΧΕΤ.: α. Το με αριθ. πρωτ. ΔΕΛ Β 1060572/10.04.2014 έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχων β. Η με αριθ. ΠΟΛ. 1050/11.02.2000 Δ.Υ.Ο, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Κατόπιν της από 01.07.2013 έναρξης ισχύος της Συνθήκης Προσχώρησης της Κροατίας στην Ε.Ε και του ανωτέρω α΄σχετικού εγγράφου της Δ/νσης Ελέγχων, σας γνωρίζουμε τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας της Κροατίας και τις ενδείξεις επί των τιμολογίων που χρησιμοποιούνται κατά την πώληση μεταχειρισμένων οχημάτων με το κανονικό καθεστώς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και με το ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του Παραρτήματος της ΠΟΛ. 1050/11.02.2000 Δ.Υ.Ο, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με το επισυναπτόμενο Παράρτημα.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι σε συνεργασία με τη Δ/νση Ελέγχων, το Παράρτημα της αριθ. ΠΟΛ. 1050/11.02.2000 Δ.Υ.Ο (β΄σχετική) θα επικαιροποιηθεί συνολικά και θα διαβιβασθεί σε όλες τις τελωνειακές και φορολογικές αρχές.

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2014)
Εμφανίσεις: 1824