Εκτύπωση

Αθήνα 08/05/14
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1130


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΓ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 σχετικά με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας

 

Κοινοποιούνται οι διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΓ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 σχετικά με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και παρέχονται διευκρινίσεις για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους, όσον αφορά το ΦΠΑ.
1. Με τις ανωτέρω διατάξεις οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν έκπτωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας που πωλήθηκε κατά το έτος 2013, σύμφωνα με τα ποσοστά που προβλέπονται από τις ίδιες διατάξεις. Για το σκοπό αυτό ορίζεται υποχρέωση έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων (7.4.2014, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου). Για την έκδοση των εν λόγω πιστωτικών τιμολογίων ισχύουν γενικά όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), (ν. 4093/2012) με την επιφύλαξη των ακόλουθων παραγράφων.
2. Με την παράγραφο 4 ορίζεται ρητά ότι για την ανωτέρω έκπτωση δεν απαιτείται η εκ των προτέρων ενημέρωση της Δ.Ο.Υ. (τετράμηνο πριν από την πραγματοποίησή της), όπως προβλέπεται από το άρθρο 19.5.α. τελευταίο εδάφιο. Κατά συνέπεια η έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου είναι νόμιμη, χωρίς την εν λόγω ενημέρωση.
3. Περαιτέρω στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 15 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), ν. 4093/2012, τα πιστωτικά τιμολόγια της περίπτωσης 1 που αφορούν εκπτώσεις επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας ενέργειας της περιόδου 1.1.2013 έως και 31.12.2013 επιτρέπεται: (α) να εκδοθούν σε χρόνο μεταγενέστερο της λήξης της διαχειριστικής περιόδου του εκάστοτε παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και με ημερομηνία έκδοσης εντός της επόμενης διαχειριστικής περιόδου και (β) να χρησιμοποιηθούν, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου, για τη μείωση των φορολογητέων εσόδων των παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που αφορούν την περίοδο 1.1.2013 έως και 31.12.2013, σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων.
4. Ύστερα από τα παραπάνω, οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας για τους οποίους το δίμηνο 7.4.2014 έως 7.6.2014 βρίσκεται εντός της διαχειριστικής τους περιόδου η εν λόγω έκπτωση θα μειώσει τις εκροές της χρήσης αυτής. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι παραγωγοί έχουν την δυνατότητα ή να συμπεριλάβουν το εν λόγω πιστωτικό μειώνοντας τις εκροές στη χρήση στην οποία εκδόθηκε ή να το συμπεριλάβουν στην προηγούμενη χρήση υποβάλλοντας τις απαραίτητες τροποποιητικές δηλώσεις.
 

Γονική Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ (2014)
Εμφανίσεις: 2909